ΓραμματείαSecretariat: 2410 684574 | ΦοιτητικάStudents: 2410 684387 g-ds@uth.gr
Επιλογή Σελίδας

Μαθησιακοί Στόχοι

Ως “Σύστημα” μπορεί να οριστεί μια συλλογή αλληλοεπιδρώντων οντοτήτων που συνιστούν ένα ενοποιημένο σύνολο με συγκεκριμένο σκοπό. “Ψηφιακό”  χαρακτηρίζεται ένα σύστημα που αποθηκεύει, επεξεργάζεται και μεταδίδει πληροφορίες σε ψηφιακή μορφή και, άρα, βασίζεται σε τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών. Το Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας παρέχει θεωρητική θεμελίωση της βασικής επιστήμης στο γνωστικό πεδίο των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών και προχωρά συνδέοντας τη θεωρία με εφαρμογή της σε ανερχόμενους τομείς του Ψηφιακού Μετασχηματισμού (Digital Τransformation), όπως είναι η πρωτογενής παραγωγή ακριβείας, το διαδίκτυο των πραγμάτων, η τεχνητή νοημοσύνη, κ.α. Το πρόγραμμα προπτυχιακών σπουδών εξασφαλίζει στους αποφοίτους του τα επαγγελματικά δικαιώματα και τις προοπτικές που έχουν και οι απόφοιτοι άλλων τμημάτων συναφών με την πληροφορική, και επιπλέον τους καθιστά ικανούς να αναπτύσσουν καινοτόμα συστήματα για ανερχόμενους τομείς της ψηφιακής οικονομίας, με μεγάλη οικονομική και κοινωνική επίδραση.

Κανονισμός Προπτυχιακών Σπουδών (PDF αρχείο)


Πρόγραμμα Μαθημάτων

Προσοχή: Τα PDF αρχεία με τα περιγράμματα μαθημάτων 3ου και 4ου έτους σπουδών, δεν ακολουθούν (για την ώρα) τη νέα οργάνωση μαθημάτων σε εξάμηνα. Έχουν γίνει κάποιες μετακινήσεις μαθημάτων στα εξάμηνα 3ου και 4ου έτους.
Το τμήμα αυτό του site είναι υπό εκτενή αναθεώρηση.

Α΄ ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΒΑΣΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ

1ο έτος (σε κάθε εξάμηνο, 6 υποχρεωτικά μαθήματα)

Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ                        (περιγράμματα μαθημάτων εξαμήνου)
Κωδικός Μάθημα Ώρες / εβδ. ECTS
Υποχρεωτικά μαθήματα    
Υ100 Αγγλική Γλώσσα και Τεχνική Ορολογία 2 2
Υ101 Μαθηματική Ανάλυση 5 5
Υ102 Εισαγωγή στα Ψηφιακά Συστήματα 5 5
Υ103 Εισαγωγή στον Προγραμματισμό 5 6
Υ104 Ψηφιακή Σχεδίαση 5 6
Υ105 Φυσική 5 6
  Σύνολο 27 30
B΄ ΕΞΑΜΗΝΟ                        (περιγράμματα μαθημάτων εξαμήνου)
Κωδικός Μάθημα Ώρες / εβδ. ECTS
Υποχρεωτικά μαθήματα    
Υ200 Αγγλική Γλώσσα και Τεχνική Ορολογία ΙΙ 2 2
Υ201 Διακριτά Μαθηματικά 5 5
Υ202 Πιθανότητες και Στατιστική 5 6
Υ203 Ηλεκτρονική 5 5
Υ204 Αντικειμενοστρεφής Προγραμματισμός 5 6
Υ205 Ανάλυση και Σχεδίαση Συστημάτων 5 6
  Σύνολο 27 30

 
2ο έτος (σε κάθε εξάμηνο, 6 υποχρεωτικά μαθήματα)

Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ                          (περιγράμματα μαθημάτων εξαμήνου)
Κωδικός Μάθημα Ώρες / εβδ. ECTS
Υποχρεωτικά μαθήματα    
Υ301 Αριθμητική Ανάλυση 5 5
Υ302 Προχωρημένος Προγραμματισμός 5 5
Υ303 Δίκτυα Υπολογιστών Ι 4 5
Υ304 Δομές Δεδομένων 5 5
Υ305 Σήματα και Συστήματα 4 5
Υ306 Γραμμική Άλγεβρα 4 5
  Σύνολο 27 30
Δ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ                         (περιγράμματα μαθημάτων εξαμήνου)
Κωδικός Μάθημα Ώρες / εβδ. ECTS
Υποχρεωτικά μαθήματα    
Υ401 Κινητός και Διάχυτος Υπολογισμός 4 5
Υ402 Συστήματα Βάσεων Δεδομένων 5 5
Υ403 Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος 5 5
Υ404 Ανάλυση και Σχεδίαση Αλγορίθμων 4 5
Υ405 Οργάνωση Υπολογιστικών Συστημάτων 5 5
Υ406 Δίκτυα Υπολογιστών ΙΙ 4 5
  Σύνολο 27 30

 
Β΄ ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΚΥΚΛΟΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ

Για να μπορεί ένας φοιτητής να δηλώσει μαθήματα Β’ κύκλου ή την εκπόνηση Πτυχιακής Εργασίας θα πρέπει να έχει περάσει τα 16 από τα 24 μαθήματα με μονάδες ECTS του Α’ κύκλου.

3ο έτος (σε κάθε εξάμηνο, 2 υποχρεωτικά μαθήματα και 4 μαθήματα επιλογής)

Ε΄ ΕΞΑΜΗΝΟ                         (περιγράμματα μαθημάτων εξαμήνου)
Κωδικός Μάθημα Ώρες / εβδ. ECTS
Υποχρεωτικά μαθήματα    
Υ501 Τεχνολογία Λογισμικού 4 5
Υ502 Ψηφιακά Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα 5 5
Μαθήματα επιλογής (επιλέγονται 4)    
Ε501 Αρχές Εφοδιαστικής Αλυσίδας 4 5
Ε502 Τεχνολογίες και Εφαρμογές Διαδικτύου 4 5
Ε503 Παράλληλος Προγραμματισμός 4 5
Ε504 Παράλληλα και Κατανεμημένα Συστήματα 4 5
Ε505 Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου 4 5
Ε506 Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης 4 5
Ε507 Ενσωματωμένα Συστήματα 4 5
Ε508 Μεταγλωττιστές 4 5
Ε509 Επεξεργασία Εικόνας και Video 4 5
Ε510 Οικολογία και Αειφορία 4 5
Ε511 Μεθοδολογία Έρευνας 4 5
  Σύνολο 25 30
ΣΤ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ                       (περιγράμματα μαθημάτων εξαμήνου)
Κωδικός Μάθημα Ώρες / εβδ. ECTS
Υποχρεωτικά μαθήματα    
Υ601 Λειτουργικά Συστήματα 5 5
Υ602 Τεχνητή Νοημοσύνη και Έμπειρα Συστήματα 5 5
Μαθήματα επιλογής (επιλέγονται 4)    
Ε601 Ευρυζωνικές Επικοινωνίες 4 5
Ε602 Αρχιτεκτονική Υπολογιστών 4 5
Ε603 Ασφάλεια Ψηφιακών Συστημάτων 4 5
Ε604 Συστήματα Πραγματικού Χρόνου 4 5
Ε605 Θεωρία Γραφημάτων 4 5
Ε606 Μετεωρολογία και Ψηφιακά Συστήματα 4 5
Ε607 Εφαρμογές Γεωπληροφορικής στο Περιβάλλον 4 5
Ε608 Συστήματα Ηλεκτρονικού Επιχειρείν 4 5
Ε609 Εφαρμογές Συστημάτων  Ακριβείας στην Πρωτογενή Παραγωγή 4 5
Ε610 Εφαρμογές Ψηφιακών Συστημάτων στη Βιομηχανία 4 5
Ε611 Διδακτική της Τεχνολογίας 4 5
  Σύνολο 26 30

 

4ο έτος (σε κάθε εξάμηνο, 3 μαθήματα επιλογής και παράλληλη εκπόνηση Πτυχιακής Εργασίας)

Ετήσια εκπόνηση υποχρεωτικής Πτυχιακής Εργασίας (ΠΕ) – ECTS: 15 ανά εξάμηνο

Ζ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ                         (περιγράμματα μαθημάτων εξαμήνου)
Κωδικός Μάθημα Ώρες / εβδ. ECTS
Μαθήματα επιλογής (επιλέγονται 3)    
Ε701 Θεωρία Πληροφορίας 4 5
Ε702 Σχεδιασμός Συστημάτων Υλικού 4 5
Ε703 Σχεδίαση και Προσομοίωση Συστημάτων 4 5
Ε704 Ασύρματα Δίκτυα Αισθητήρων και Διαδίκτυο των Πραγμάτων 4 5
Ε705 Εξόρυξη Γνώσης και Συστήματα Λήψης Αποφάσεων 4 5
Ε706 Διασφάλιση Ποιότητας Ψηφιακών Συστημάτων 4 5
Ε707 Εφαρμογές Τηλεμετρίας και Τηλεπισκόπησης 4 5
Ε708 Ψηφιακά Συστήματα στην Αλιεία 4 5
Ε709 Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 4 5
  Σύνολο 12 + ΠΕ 30 
(15 μαθ. +  15 ΠΕ)
Η΄ ΕΞΑΜΗΝΟ                        (περιγράμματα μαθημάτων εξαμήνου)
Κωδικός Μάθημα Ώρες / εβδ. ECTS
Μαθήματα επιλογής (επιλέγονται 3)    
Ε801 Θεωρία Υπολογισμού 4 5
Ε802 Διοίκηση Έργων Λογισμικού 4 5
Ε803 Επιχειρησιακή Έρευνα 4 5
Ε804 Ρομποτικά Συστήματα 4 5
Ε805 Συστήματα Ευφυών Πρακτόρων 4 5
Ε806 Ασύρματες και Κινητές Επικοινωνίες 4 5
Ε807 Εφαρμογές Ψηφιακών Συστημάτων στο Περιβάλλον 4 5
Ε808 Τηλεϊατρική και Τηλεκτηνιατρική 4 5
Ε809 Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη 4 5
Ε810 Κβαντικός Προγραμματισμός 4 5
  Σύνολο 12 + ΠΕ 30 
(15 μαθ. +  15 ΠΕ)