ΓραμματείαSecretariat: 2410 684574 | ΦοιτητικάStudents: 2410 684387 g-ds@uth.gr
Επιλογή Σελίδας

Netcompany-Intrasoft – On-line Παρουσίαση για Θέσεις Πρακτικής Άσκησης

από | 2022-Μάι-21 | 1ης Σελίδας, Εκδηλώσεις-Δραστηριότητες, Φοιτητικά

Την Τρίτη 24-05-2022, στις 16.00, θα πραγματοποιηθεί on-line εκδήλωση παρουσίασης της Intrasoft, με εστίαση στην περιγραφή θέσεων πρακτικής άσκησης που παρέχει η εταιρία. 

Η εκδήλωση είναι ανοικτή προς όλους τους φοιτητές του Τμήματος, όχι μόνο σε όσους εκδήλωσαν ενδιαφέρον για εκπόνηση πρακτικής άσκησης. Εξάλλου, το επόμενο εξάμηνο είναι κοντά και όπως προβλέπεται από τον Κανονισμό Πρακτικής Άσκησης, είναι εφικτό να κάνετε πρακτική άσκηση σε ιδιωτική βάση (οι πρακτικές μέσω ΕΣΠΑ γίνονται μόνο τους καλοκαιρινούς μήνες).

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στην πλατφόρμα MS Teams. Ο κωδικός σύνδεσης είναι:

<https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZmI5NWMwOWQtYTM2Yy00ODBkLWE5NWMtYzk3ZWE5NzgxOTlh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b4c2ce7d-100a-41cb-905c-1931371a58d5%22%2c%22Oid%22%3a%227935fa25-04ec-444b-94f2-93f77fca8cd2%22%7d>