ΓραμματείαSecretariat: 2410 684574 | ΦοιτητικάStudents: 2410 684387 g-ds@uth.gr
Επιλογή Σελίδας

Προπτυχιακές Σπουδές

Ως “σύστημα” μπορεί να οριστεί μια συλλογή αλληλοεπιδρώντων οντοτήτων που συνιστούν ένα ενοποιημένο σύνολο με συγκεκριμένο σκοπό. “Ψηφιακό”  χαρακτηρίζεται ένα σύστημα που αποθηκεύει, επεξεργάζεται και μεταδίδει πληροφορίες σε ψηφιακή μορφή και, άρα, βασίζεται σε τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών. Ως επακόλουθο, το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας παρέχει θεωρητική θεμελίωση της βασικής επιστήμης στο γνωστικό πεδίο των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών, και προχωρά συνδέοντας τη θεωρία με εφαρμογή της σε ανερχόμενους τομείς του Ψηφιακού Μετασχηματισμού (Digital Τransformation), όπως είναι η πρωτογενής παραγωγή ακριβείας, το διαδίκτυο των πραγμάτων, η τεχνητή νοημοσύνη, κ.α.

Το πρόγραμμα σπουδών είναι ευέλικτο καθώς στο 3ο και 4ο έτος σπουδών προσφέρει δυνατότητες επιλογής από ένα πλήθος μαθημάτων, επιτρέποντας τη διαμόρφωση μιας εξατομικευμένης κατεύθυνσης σπουδών, με βάση τα ενδιαφέροντα και τις επαγγελματικές σας επιδιώξεις.

Σημείωση #1: Η σελίδα είναι υπό κατασκευή. Κάποια μαθήματα δεν έχουν ακόμη δική τους σελίδα (δεν υπάρχει σύνδεσμος πάνω τους). Για το λόγο αυτό, στο κάτω μέρος δίνονται τα παλιά PDF αρχεία με τα περιγράμματα όλων των μαθημάτων. Προσοχή όμως γιατί στα Ε, ΣΤ, Ζ και Η εξάμηνα έχουν γίνει μετακινήσεις μαθημάτων.

Σημείωση #2: Τα μαθήματα σε κόκκινο πλαίσιο περιλαμβάνουν υποχρεωτική παρακολούθηση εργαστηρίου.

Α’ Κύκλος Σπουδών (Βασικός)

Σε κάθε εξάμηνο των 2 πρώτων ετών το πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει 6 υποχρεωτικά μαθήματα.

 

1ο Έτος – Α’ Εξάμηνο (1ο)

1ο Έτος – Β’ Εξάμηνο (2ο)

2ο Έτος – Γ’ Εξάμηνο (3ο)

2ο Έτος – Δ’ Εξάμηνο (4ο)

Β’ Κύκλος Σπουδών (Εξειδίκευσης)

Για να μπορεί ένας φοιτητής να δηλώσει μαθήματα Β’ κύκλου ή την εκπόνηση Πτυχιακής Εργασίας, θα πρέπει να έχει περάσει τα 16 από τα 24 μαθήματα με μονάδες ECTS του Α’ κύκλου.

 

3ο Έτος – Ε’ Εξάμηνο (5ο)

2 υποχρεωτικά μαθήματα και 4 μαθήματα επιλογής

3ο Έτος – ΣΤ’ Εξάμηνο (6ο)

2 υποχρεωτικά μαθήματα + 4 μαθήματα επιλογής
Προαιρετικά: Πρακτική Άσκηση – E1000, 2 μαθήματα Παιδαγωγικής/Διδακτικής Επάρκειας

4ο Έτος – Ζ’ Εξάμηνο (7ο)

3 μαθήματα επιλογής και παράλληλη εκπόνηση υποχρεωτικής Πτυχιακής Εργασίας – Υ900 (15 ECTS ανά εξάμηνο)
Προαιρετικά: Πρακτική Άσκηση – E1000, 3 μαθήματα Παιδαγωγικής/Διδακτικής Επάρκειας

Θεωρία Πληροφορίας

Ε701, 4/5

Σχεδιασμός Συστημάτων Υλικού

Ε702, 4/5

Σχεδίαση και Προσομοίωση Συστημάτων

Ε703, 4/5

Ασύρματα Δίκτυα Αισθητήρων και Διαδίκτυο των Πραγμάτων

Ε704, 4/5

Εφαρμογές Τηλεμετρίας και Τηλεπισκόπησης

Ε707, 4/5

Ψηφιακά Συστήματα στην Αλιεία

Ε708, 4/5

Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία

Ε709, 4/5

Ειδικά Θέματα Βάσεων Δεδομένων

Ε710, 5/5

4ο Έτος – Η’ Εξάμηνο (8ο)

3 μαθήματα επιλογής και παράλληλη εκπόνηση Πτυχιακής Εργασίας – Y900 (15 ECTS ανά εξάμηνο)
Προαιρετικά: Πρακτική Άσκηση – E1000, 3 μαθήματα Παιδαγωγικής/Διδακτικής Επάρκειας

Θεωρία Υπολογισμού

Ε801, 4/5

Διοίκηση Έργων Λογισμικού

Ε802, 4/5

Επιχειρησιακή Έρευνα

Ε803, 4/5

Ρομποτικά Συστήματα

Ε804, 4/5

Συστήματα Ευφυών Πρακτόρων

Ε805, 4/5

Ασύρματες και Κινητές Επικοινωνίες

Ε806, 4/5

Εφαρμογές Ψηφιακών Συστημάτων στο Περιβάλλον

Ε807, 4/5

Τηλεϊατρική και Τηλεκτηνιατρική

Ε808, 4/5

Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη

Ε809, 4/5

Παλιά Περιγράμματα Μαθημάτων (για όσα μαθήματα δεν έχουν ακόμη σελίδα)

Α’ εξάμηνοΒ’ εξάμηνο,  Γ’ εξάμηνο,  Δ’ εξάμηνοΕ’ εξάμηνο,  ΣΤ’ εξάμηνο,  Ζ’ εξάμηνο,  Η’ εξάμηνο

Η παλιά σελίδα μαθημάτων