ΓραμματείαSecretariat: 2410 684574 | ΦοιτητικάStudents: 2410 684387 g-ds@uth.gr
Επιλογή Σελίδας

Πρακτική Άσκηση (E1000)

Η Πρακτική Άσκηση (ΠΑ) είναι ένας σημαντικός θεσμός της Ανώτατης Εκπαίδευσης καθώς συνδέει τη θεωρία με την πράξη και συμβάλλει ενεργά, τόσο στην καλύτερη αξιοποίηση των γνώσεων και των δεξιοτήτων που απέκτησαν οι φοιτητές/τριες κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, όσο και στην ευκολότερη και επωφελέστερη ένταξή τους στην αγορά εργασίας. Παράλληλα δημιουργούνται προϋποθέσεις εδραίωσης συνεργασίας μεταξύ των Ακαδημαϊκών Τμημάτων και των Υπηρεσιών/Επιχειρήσεων.

Στο πλαίσιο του θεσμού της Πρακτικής Άσκησης, το Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων (ΤΨΣ) συνάπτει Πρωτόκολλα Συνεργασίας με εταιρίες που έχουν σημαντική παρουσία στον ευρύτερο χώρο των Ψηφιακών Συστημάτων (Πληροφορική, Τηλεπικοινωνίες, Ενσωματωμένα Συστήματα, κ.α.).

Πρακτικη Άσκηση στο ΤΨΣ

Η Πρακτική Άσκηση του ΤΨΣ είναι ενταγμένη στο Πρόγραμμα Σπουδών σύμφωνα με τα παρακάτω:

 • Είναι μάθημα επιλογής (E1000) του 7ου ή του 8ου εξαμήνου.
 • Η διάρκειά της είναι τρεις (3) ή τέσσερις (4) μήνες και διεξάγεται σε διαστήματα που ανακοινώνονται και καθορίζονται σε συνεργασία με το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης (όχι μόνο κατά τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο που ίσχυε παλαιότεα) αν πρόκειται για ΠΑ χρηματοδοτούμενη από το ΠΘ, ή και σε άλλο χρονικό σημείο του έτους εφόσον πρόκειται για ΠΑ “εκτός ΕΣΠΑ”, Ειδικότερα, η ΠΑ “εκτός ΕΣΠΑ” μπορεί να διαρκέσει από τρεις (3) μέχρι και έξι (6) μήνες.
 • Βαθμολογείται στην κλίμακα 0-10 με προβιβάσιμο βαθμό τουλάχιστον 5 και της αποδίδονται πέντε (5) πιστωτικές μονάδες ECTS που λαμβάνονται υπόψη στο συνολικό αριθμό των ECTS που απαιτείται για τη λήψη πτυχίου.

Όφελος Φοιτητών/τριών από την Πρακτική Άσκηση

Η ένταξη σε ένα πραγματικό εργασιακό περιβάλλον θα ωφελήσει τους φοιτητές του ΤΨΣ καθώς:

 • Θα γνωρίσουν τις ευθύνες & υποχρεώσεις που θα κληθούν να αναλάβουν ως μελλοντικοί εργαζόμενοι και θα εκτεθούν σε κάταλληλα ερεθίσματα προκειμένου να αναπτύξουν ατομικές και ομαδικές δεξιότητες.
 • Θα δώσουν στο φορέα απασχόλησης την ευκαιρία να τους γνωρίσει καλύτερα και έτσι να ωφεληθούν στο πλαίσιο μιας διαδικασίας μελλοντικής επιλογής σπό τον φορέα του επιστημονικού του προσωπικού.
 • Θα προβληματιστούν επικοδομητικά συνειδητοποιώντας τα όρια που εξ αντικειμένου τίθενται από την πραγματικότητα του εργασιακού χώρου, τόσο σε επίπεδο λειτουργίας των θεσμών της αγοράς, όσο και σε επίπεδο οικονομικών απολαβών.

Εκτιμάται ότι με τα παραπάνω θα υπάρξει ομαλότερη μετάβαση των φοιτητών/τριών από το Πανεπιστήμιο σε πιθανό μελλοντικό εργασιακό περιβάλλον.

Δικαίωμα Συμμετοχής

Οι βασικές προϋποθέσεις για να εκπονήσει ένας/μία φοιτητής/τρια ΠΑ είναι:

 1. να έχει ολοκληρώσει το 6ο εξάμηνο των σπουδών του,
 2. να έχει συγκεντρώσει το 75% των μονάδων ECTS των μαθημάτων του 1ου και 2ου έτους του Προγράμματος Σπουδών του ΤΨΣ (όπως προκύπτει από την αναλυτική βαθμολογία).

Ανάλογα με το πλαίσιο χρηματοδότησης, μπορεί να ισχύουν επιπλέον όροι που αναγράφονται στον Οδηγό Πρακτικής Άσκησης.

Πλαίσιο Διεξαγωγής, Διάρκεια και Χρόνοι

Η ΠΑ των φοιτητών του ΤΨΣ μπορεί να πραγματοποιηθεί:

 • είτε στο πλαίσιο της συγχρηματοδοτούμενης από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) πράξης «Πρακτική Άσκηση του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας» του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση” ΕΣΠΑ 2014-2020.
 • ή σε μη χρηματοδοτούμενο από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας πλαίσιο (στο εξής “εκτός ΕΣΠΑ”)

Στην πρώτη περίπτωση η ΠΑ είναι αμοιβόμενη από το ΠΘ και πραγματοποιείται δύο φορές το χρόνο (μία φορά σε κάθε εξάμηνο) σε χρονικό διάστημα που ανακοινώνεται στον ιστοχώρο του Τμήματος και του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης. Τυπικά (αλλά όχι δεσμευτικά) διαστήματα για πρακτικές ΕΣΠΑ είναι Νοέμβριος-Φεβρουάριος και Ιούνιος-Σεπτέμβριος.

Για την Πρακτική Άσκηση φοιτητών/τριών “εκτός ΕΣΠΑ” η διαδικασία έχει ως εξής:

 1. Ο φοιτητής/τρια θα ενημερώνει τον Επιστημονικά Υπεύθυνο της ΠΑ για τον φορέα στον οποίο προτίθεται να εκπονήσει την ΠΑ, ώστε να διαπιστωθεί ότι ο φορέας εμπίπτει στο γνωστικό πεδίο του ΤΨΣ και να δοθεί η σχετική συναίνεση.
 2. Με ευθύνη του φοιτητή θα υπογράφεται από τον υπεύθυνο του φορέα εκπόνησης της ΠΑ το ιδιωτικό συμφωνητικό εκπόνησης ΠΑ, και στην συνέχεια θα κατατίθεται για υπογραφή από τον κ. Πρόεδρο του ΤΨΣ.

Λεπτομέρειες και για τις δύο περιπτώσεις δίνονται στον Οδηγό Πρακτικής Άσκησης.

Αναλυτική Διαδικασία

Η διαδικασία ως την έναρξη της ΠΑ είναι αρκετά γραφειοκρατική και ξεκινά τουλάχιστον 2 μήνες πριν. Τα απαιτούμενα βήματα περιγράφονται στη σελίδα “Οδηγίες για την Πρακτική Άσκηση” του γραφείου Πρακτικής Άσκησης στη διεύθυνση:

Υπεύθυνοι από πλευράς ΤΨΣ

Κανονισμός
Πρακτικής Άσκησης

Μάιος 2024 (v.2.2)

Γραφείο Πρακτικής
Άσκησης ΠΘ

Υπόδειγμα Σύμβασης ΕΣΠΑ

τα έντυπα θα δοθούν από το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης

Υποχρεώσεις Φορέων

Σχετικές Ανακοινώσεις

Τελευταία Παράταση Υποβολής Δικαιολογητικών Πρακτικής Άσκησης

Τελευταία Παράταση Υποβολής Δικαιολογητικών Πρακτικής Άσκησης

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ – ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΚΑΡΤΕΛΑΣ ΠΑ Δίνεται μικρή επιπλέον παράταση για όλους τους φοιτητές του Τμήματος που βρίσκονται στη λίστα με τους επιτυχόντες και επιθυμούν η Πρακτική τους Άσκηση να ξεκινήσει από 01-07-2024....

2η Παράταση υποβολής δικαιολογητικών Πρακτικής Άσκησης

2η Παράταση υποβολής δικαιολογητικών Πρακτικής Άσκησης

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ – ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΚΑΡΤΕΛΑΣ ΠΑ Για όλους τους φοιτητές του Τμήματος που βρίσκονται στη λίστα με τους επιτυχόντες και επιθυμούν η Πρακτική τους Άσκηση να ξεκινήσει από 01-07-2024, η προθεσμία συμπλήρωσης μέσω του...

Παράταση υποβολής δικαιολογητικών και καρτέλας Πρακτικής Άσκησης

Παράταση υποβολής δικαιολογητικών και καρτέλας Πρακτικής Άσκησης

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ – ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΚΑΡΤΕΛΑΣ ΠΑ Για όλους τους φοιτητές του Τμήματος που βρίσκονται στη λίστα με τους επιτυχόντες, η προθεσμία συμπλήρωσης μέσω του «Δελτίου Πρακτικής Άσκησης» a) της «Εγγραφής», b) της ανάρτησης των...

Έγκριση επιπλέον χρηματοδοτούμενων θέσεων Πρακτικής Άσκησης

Έγκριση επιπλέον χρηματοδοτούμενων θέσεων Πρακτικής Άσκησης

Σε συνέχεια της ανακοίνωσης με τον αξιολογικό πίνακα για την Πρακτική Άσκηση, ενημερώνουμε ότι εγκρίθηκαν επιπλέον θέσεις χρηματοδοτούμενης πρακτικής άσκησης και επομένως εγκρίνεται το σύνολο των 38 έγκυρων αιτήσεων που έγιναν (α/α από 1 ως και 38)....

Μοριοδότηση για Πρακτική Άσκηση 2023-2024

Μοριοδότηση για Πρακτική Άσκηση 2023-2024

UPDATE: Ανέβηκε νέος αξιολογικός πίνακας καθώς υπήρχε λάθος στην ταξινόμηση. Αγαπητοί/ές Φοιτητές/τριες, Στο αρχείο που ακολουθεί θα βρείτε τη λίστα κατάταξης των φοιτητών/τριών για θέσεις του συγχρηματοδοτούμενου από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό...

Έναρξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος για Πρακτική Άσκηση ΕΣΠΑ

Έναρξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος για Πρακτική Άσκηση ΕΣΠΑ

Αγαπητοί/ές Φοιτητές/τριες, Με την παρούσα δημοσίευση σηματοδοτείται η έναρξη του διαστήματος υποβολής Αίτησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος των φοιτητών/τριών του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων, για θέσεις Αμειβόμενης Πρακτικής Άσκησης ακαδ. έτους 2023-2024. Το Έργο με τίτλο...