ΓραμματείαSecretariat: 2410 684574 | ΦοιτητικάStudents: 2410 684387 g-ds@uth.gr
Επιλογή Σελίδας

Κατατακτήριες Εξετάσεις στο Τμ. Ψηφιακών Συστημάτων

Τελευταία Ενημέρωση: 04-07-2022

1. Δικαίωμα Συμμετοχής

Δικαίωμα συμμετοχής στις κατατακτήριες εξετάσεις στο Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων (ΤΨΣ) έχουν:

Α. Πτυχιούχοι

Οι πτυχιούχοι Πανεπιστημίου, Τ.Ε.Ι. ή ισότιμων προς αυτά, Α.Σ.ΠΑΙΤ.Ε, της Ελλάδος ή του εξωτερικού (αναγνωρισμένα από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), καθώς και οι κάτοχοι πτυχίων ανώτερων σχολών υπερδιετούς και διετούς κύκλου σπουδών αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και άλλων Υπουργείων (αρ. πρωτ. Φ1/192329/Β3/13-12-2013 Υπουργική Απόφαση – ΦΕΚ Β’ 3185/2013).

Το ποσοστό των κατατάξεων ορίζεται σε 12% επί του ετήσιου αριθμού των εισακτέων φοιτητών κάθε ακαδ. έτους στο ΤΨΣ.

Β. Απόφοιτοι

Οι απόφοιτοι των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.), καθώς και του Μεταλυκειακού έτους Τάξης Μαθητείας, που ύστερα από επιτυχή εξέταση πιστοποίησης αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης κατέχουν Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου πέντε (5) του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων ή ισότιμο τίτλο. Οι ως άνω κάτοχοι Διπλώματος Επαγγελματικής Ειδικότητας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου πέντε (5) του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων, προ της εγγραφής τους στο Ι.Ε.Κ. πρέπει απαραιτήτως να είναι και κάτοχοι Απολυτηρίου Λυκείου (αρ. πρωτ. 46935/Ζ1/21-4-2022 Υπουργική Απόφαση – ΦΕΚ Β΄2031/2022).

Το ποσοστό των κατατάξεων ορίζεται σε 3% επί του ετήσιου αριθμού των εισακτέων φοιτητών κάθε ακαδ. έτους στο ΤΨΣ.

Τα Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου πέντε (5) του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων καθώς και του Μεταλυκειακού έτους Τάξης Μαθητείας όπως εγκρίθηκαν από τη Σύγκλητο του Π.Θ.  είναι τα εξής:

 • Ειδικότητες Μεταλυκειακού έτους – Τάξης Μαθητείας: «Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής», «Τεχνικός Η/Υ και Δικτυών Η/Υ», «Τεχνικός Ηλεκτρονικών και Υπολογιστικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων, Δικτυών και Τηλεπικοινωνίων».
 • Ειδικότητες Ι.Ε.Κ.: «Τεχνικός Δικτυών και Τηλεπικοινωνίων», «Τεχνικός Η/Υ», «Τεχνικός Λογισμικού Η/Υ», «Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής (Πολυμέσα/Web Designer-Developer/Video Games)», «Τεχνικός Διαχείρισης Συστημάτων & Παροχής Υπηρεσιών Intranet – Internet», «Τεχνικός Δικτυών», «Τεχνικός Δικτυών Υπολογιστών», «Τεχνικός Εφαρμογών Ιατρικής Πληροφορικής», «Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής», «Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής με Πολυμέσα (Multimedia)», «Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής, Δικτυών & Αυτοματισμού Γραφείου», «Τεχνικός Η/Υ, Επικοινωνιών και Δικτυών», «Τεχνικός Προγραμματισμού Παιχνιδιών και Ψυχαγωγικών Εφαρμογών (Video Games)», «Τεχνικός Συστημάτων Υπολογιστών», «Τεχνικός Σχεδίασης και Ανάπτυξης Ιστοσελίδων (Web Designer-Developer)», «Τεχνικός Τεχνολογίας Internet», «Τεχνικός Τηλεπληροφορικής», «Τεχνικός Η/Υ και Ηλεκτρονικών Μηχανών Γραφείου», «Τεχνικός Κινητής Τηλεφωνίας και Τηλεπικοινωνίων», «Τεχνικός Συστημάτων Τηλεπικοινωνίων και Μετάδοσης Πληροφορίας», «Τεχνικός Κινουμένης Εικόνας Ηλεκτρονικής Σχεδίασης Γραφήματος», «Ειδικός Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφορικής (GIS)».

2. Αίτηση και Δικαιολογητικά

Η αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά όσων επιθυμούν να συμμετάσχουν στις κατατακτήριες εξετάσεις στο Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων (ΤΨΣ), υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά στη Γραμματεία (g-ds at uth.gr) του Τμήματος από 1η έως 15η Νοεμβρίου κάθε ακαδημαϊκού έτους.

Τα δικαιολογητικά είναι τα κάτωθι:

Για τους υποψηφίους της κατηγορίας 1Α

 1. Αίτηση A του ενδιαφερομένου
 2. Αντίγραφο πτυχίου ή πιστοποιητικό περάτωσης σπουδών. Προκειμένου για πτυχιούχους εξωτερικού συνυποβάλλεται και βεβαίωση ισοτιμίας του τίτλου σπουδών τους από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) ή από όργανο που έχει την αρμοδιότητα αναγνώρισης του τίτλου σπουδών.
 3. Αντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου

Για τους υποψηφίους της κατηγορίας 1Β

 1. Αίτηση B του ενδιαφερομένου
 2. Αντίγραφο Διπλώματος Επαγγελματικής Ειδικότητας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου πέντε (5) του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων ή ισότιμου τίτλου.
 3. Αντίγραφο Απολυτηρίου Λυκείου
 4. Αντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου

3. Διεξαγωγή Εξέτασης – Αξιολόγηση – Λοιπές Ρυθμίσεις

Οι κατατακτήριες εξετάσεις διενεργούνται κατά το διάστημα από 1 έως 20 Δεκεμβρίου κάθε ακαδημαϊκού έτους. Το πρόγραμμα εξετάσεων ανακοινώνεται από τη Γραμματεία του Τμήματος τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν την εξέταση του 1ου μαθήματος.

Αρμόδια για την κατάταξη και των δύο κατηγοριών είναι η Επιτροπή Κατατακτηρίων Εξετάσεων του Τ.Ψ.Σ. όπως έχει ορισθεί.

Οι υποψήφιοι για κατάταξη στο ΤΨΣ πτυχιούχοι της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης με αναπηρία και ειδικές μαθησιακές ανάγκες εξετάζονται προφορικά ή γραπτά ανάλογα με τις δυνατότητές τους. Οι υποψήφιοι εξετάζονται προφορικά κατόπιν αίτησής τους που οφείλουν να υποβάλουν εντός της ανωτέρω προθεσμίας, συνοδευόμενη από γνωμάτευση, σύμφωνα με το ισχύον κάθε φορά σύστημα πιστοποίησης αναπηρίας της οικείας υγειονομικής επιτροπής, από την οποία να προκύπτει ότι δεν είναι δυνατόν να εξεταστούν γραπτώς.

4. Εξεταστέα Ύλη και Προτεινόμενη Βιβλιογραφία

Οι υποψήφιοι και των δύο κατηγοριών (Α και Β) εξετάζονται στα ίδια μαθήματα και στην ίδια ύλη. Τα μαθήματα, η εξεταστέα ύλη και η προτεινόμενη βιβλιογραφία δίνονται στη συνέχεια.

Υ103 – Εισαγωγή στον Προγραμματισμό

Ύλη (αφορά στη Γλώσσα Προγραμματισμού C)

 • Εισαγωγή στον προγραμματισμό
 • Το μοντέλο μνήμης και η έννοια της μεταβλητής
 • Βασικοί τύποι δεδομένων και τελεστές
 • Δομές ελέγχου, διακλαδώσεις, επαναλήψεις
 • Συναρτήσεις, εμβέλεια και διάρκεια ζωής μεταβλητών, κλήση συναρτήσεων, πέρασμα παραμέτρων, αναδρομή
 • Δείκτες
 • Πίνακες
 • Σύνθετοι τύποι δεδομένων
 • Δυναμικές, διασυνδεμένες δομές δεδομένων
 • Χρήση βιβλιοθηκών
 •  

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

 • Abbey Deitel, Harvey Deitel, “C Προγραμματισμός”, 7η Έκδοση, Χ. Γκιούρδα & ΣΙΑ ΕΕ, 2014
 • Γ. Σ. Τσελίκης – Ν. Δ. Τσελίκας, “C: Από τη Θεωρία στην Εφαρμογή”, 3η Έκδοση, Γεώργιος Τσελίκης, 2016
 • Ν. Μ. Χατζηγιαννάκης, Η Γλώσσα C σε Βάθος, 5η Έκδοση, Εκδόσεις Κλειδάριθμος ΕΠΕ, 2017
 •  

Υ104 – Ψηφιακή Σχεδίαση

Ύλη

 • Εισαγωγή στην Άλγεβρα Boole
 • Βασικές συνδυαστικές πύλες
 • Πίνακες αληθείας
 • Απλοποίηση με χάρτες Karnaugh
 • Απλοποίηση με τη μέθοδο Quine-McCluskey
 • Άλλες αναπαραστάσεις (BDD, CNF)
 • Εισαγωγή στη γλώσσα Verilog
 • Ακολουθιακά στοιχεία και κυκλώματα
 • Διαγράμματα και πίνακες καταστάσεων
 • Σχεδίαση ακολουθιακών κυκλωμάτων
 • Ελαχιστοποίηση καταστάσεων
 • Μνήμες RAM
 • Εισαγωγή στη χρήση του Design Compiler
 • Αλγοριθμικές μηχανές καταστάσεων

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

 • Mano Morris, Ciletti Michael, “Ψηφιακή Σχεδίαση”, 6η Έκδοση, Α. Παπασωτηρίου & ΣΙΑ Ι.Κ.Ε., 2018
 • Morris Mano, Charles R. Kime, Tom Martin, “Σχεδίαση Λογικών Κυκλωμάτων και Υπολογιστών”, 5η Έκδοση, Εκδόσεις Α. Τζιόλα & Υιοί Α.Ε., 2016

Υ201 – Διακριτά Μαθηματικά

Ύλη

 • Εισαγωγή στη θεωρία συνόλων.
 • Πράξεις συνόλων.
 • Πεπερασμένα και άπειρα σύνολα.
 • Εισαγωγή στη λογική και στις αποδείξεις, μαθηματική επαγωγή.
 • Προτασιακός λογισμός.
 • Σχέσεις και συναρτήσεις, ιδιότητες διμελών σχέσεων, σχέσεις ισοδυναμίας, διάταξης και μερικής διάταξης.
 • Τυπικές γλώσσες, γραμματικές, μηχανές πεπερασμένων καταστάσεων, αναγνώριση γλωσσών.
 • Εισαγωγή στη θεωρία γραφημάτων, επίπεδα, βεβαρημένα και κατευθυνόμενα γραφήματα, μονοπάτια, κυκλώματα.
 • Mονοπάτια και κυκλώματα Euler, μονοπάτια και κυκλώματα Hamilton, το πρόβλημα του περιοδεύοντος πωλητή.
 • Δένδρα, επικαλύπτοντα δένδρα, δυαδικά δένδρα, αλγόριθμοι δένδρων και γράφων.
 • Άλγεβρα Boole, ελαχιστοποίηση κυκλωμάτων.
 • Αλγόριθμοι και εισαγωγή στην πολυπλοκότητα, διακριτές αριθμητικές συναρτήσεις, γεννήτριες συναρτήσεις.

Συνιστώμενη βιβλιογραφία

 • Liu C. L., “Στοιχεία Διακριτών Μαθηματικών”, 1η Έκδοση, ΙΤΕ – Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, 2019
 • Rosen Kenneth H., Παναγιώτης Μποζάνης (επιμέλεια), “Διακριτά Μαθηματικά και Εφαρμογές τους”, 8η  Έκδοση, Εκδόσεις Α. Τζιόλα & Υιοί Α.Ε., 2018