ΓραμματείαSecretariat: 2410 684574 | ΦοιτητικάStudents: 2410 684387 g-ds@uth.gr
Επιλογή Σελίδας

Κατατακτήριες Εξετάσεις στο Τμ. Ψηφιακών Συστημάτων

Τελευταία Ενημέρωση: 21-05-2022

Η αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά των πτυχιούχων που επιθυμούν να συμμετάσχουν στις κατατακτήριες εξετάσεις στο Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων (ΤΨΣ) της Σχολής Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, υποβάλλονται στη Γραμματεία του Τμήματος από 1 έως 15 Νοεμβρίου κάθε ακαδ. έτος.

Τα δικαιολογητικά είναι τα κάτωθι:

 1. Αίτηση του ενδιαφερομένου
 2. Αντίγραφο πτυχίου ή πιστοποιητικό περάτωσης σπουδών. Προκειμένου για πτυχιούχους εξωτερικού συνυποβάλλεται και βεβαίωση ισοτιμίας του τίτλου σπουδών τους από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) ή από όργανο που έχει την αρμοδιότητα αναγνώρισης του τίτλου σπουδών.
 3. Αντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου

Η αίτηση με τα δικαιολογητικά αποστέλλονται στο email του ΤΨΣ g-ds@uth.gr

Δικαίωμα συμμετοχής στις κατατακτήριες εξετάσεις στο ΤΨΣ έχουν οι πτυχιούχοι Πανεπιστημίου, Τ.Ε.Ι. ή ισότιμων προς αυτά, Α.Σ.ΠΑΙΤ.Ε, της Ελλάδος ή του εξωτερικού (αναγνωρισμένα από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), καθώς και οι κάτοχοι πτυχίων ανώτερων σχολών υπερδιετούς και διετούς κύκλου σπουδών αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και άλλων Υπουργείων.

Οι υποψήφιοι για κατάταξη στο ΤΨΣ πτυχιούχοι της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης με αναπηρία και ειδικές μαθησιακές ανάγκες εξετάζονται προφορικά ή γραπτά ανάλογα με τις δυνατότητές τους. Οι υποψήφιοι εξετάζονται προφορικά κατόπιν αίτησής τους που οφείλουν να υποβάλουν εντός της ανωτέρω προθεσμίας, συνοδευόμενη από γνωμάτευση, σύμφωνα με το ισχύον κάθε φορά σύστημα πιστοποίησης αναπηρίας της οικείας υγειονομικής επιτροπής, από την οποία να προκύπτει ότι δεν είναι δυνατόν να εξεταστούν γραπτώς.

Το ποσοστό των κατατάξεων ορίζεται σε 12% επί του αριθμού των εισακτέων ανά ακαδ. έτος

Αίτηση για Συμμετοχή
στις Κατατακτήριες

Τα μαθήματα στα οποία θα εξεταστούν οι υποψήφιοι, η ύλη και η προτεινόμενη βιβλιογραφία έχουν ως εξής:

Υ103 – Εισαγωγή στον Προγραμματισμό

Ύλη (αφορά στη Γλώσσα Προγραμματισμού C)

 • Εισαγωγή στον προγραμματισμό
 • Το μοντέλο μνήμης και η έννοια της μεταβλητής
 • Βασικοί τύποι δεδομένων και τελεστές
 • Δομές ελέγχου, διακλαδώσεις, επαναλήψεις
 • Συναρτήσεις, εμβέλεια και διάρκεια ζωής μεταβλητών, κλήση συναρτήσεων, πέρασμα παραμέτρων, αναδρομή
 • Δείκτες
 • Πίνακες
 • Σύνθετοι τύποι δεδομένων
 • Δυναμικές, διασυνδεμένες δομές δεδομένων
 • Χρήση βιβλιοθηκών
 •  

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

 • Abbey Deitel, Harvey Deitel, “C Προγραμματισμός”, 7η Έκδοση, Χ. Γκιούρδα & ΣΙΑ ΕΕ, 2014
 • Γ. Σ. Τσελίκης – Ν. Δ. Τσελίκας, “C: Από τη Θεωρία στην Εφαρμογή”, 3η Έκδοση, Γεώργιος Τσελίκης, 2016
 • Ν. Μ. Χατζηγιαννάκης, Η Γλώσσα C σε Βάθος, 5η Έκδοση, Εκδόσεις Κλειδάριθμος ΕΠΕ, 2017
 •  

Υ104 – Ψηφιακή Σχεδίαση

Ύλη

 • Εισαγωγή στην Άλγεβρα Boole
 • Βασικές συνδυαστικές πύλες
 • Πίνακες αληθείας
 • Απλοποίηση με χάρτες Karnaugh
 • Απλοποίηση με τη μέθοδο Quine-McCluskey
 • Άλλες αναπαραστάσεις (BDD, CNF)
 • Εισαγωγή στη γλώσσα Verilog
 • Ακολουθιακά στοιχεία και κυκλώματα
 • Διαγράμματα και πίνακες καταστάσεων
 • Σχεδίαση ακολουθιακών κυκλωμάτων
 • Ελαχιστοποίηση καταστάσεων
 • Μνήμες RAM
 • Εισαγωγή στη χρήση του Design Compiler
 • Αλγοριθμικές μηχανές καταστάσεων

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

 • Mano Morris, Ciletti Michael, “Ψηφιακή Σχεδίαση”, 6η Έκδοση, Α. Παπασωτηρίου & ΣΙΑ Ι.Κ.Ε., 2018
 • Morris Mano, Charles R. Kime, Tom Martin, “Σχεδίαση Λογικών Κυκλωμάτων και Υπολογιστών”, 5η Έκδοση, Εκδόσεις Α. Τζιόλα & Υιοί Α.Ε., 2016

Υ201 – Διακριτά Μαθηματικά

Ύλη

 • Εισαγωγή στη θεωρία συνόλων.
 • Πράξεις συνόλων.
 • Πεπερασμένα και άπειρα σύνολα.
 • Εισαγωγή στη λογική και στις αποδείξεις, μαθηματική επαγωγή.
 • Προτασιακός λογισμός.
 • Σχέσεις και συναρτήσεις, ιδιότητες διμελών σχέσεων, σχέσεις ισοδυναμίας, διάταξης και μερικής διάταξης.
 • Τυπικές γλώσσες, γραμματικές, μηχανές πεπερασμένων καταστάσεων, αναγνώριση γλωσσών.
 • Εισαγωγή στη θεωρία γραφημάτων, επίπεδα, βεβαρημένα και κατευθυνόμενα γραφήματα, μονοπάτια, κυκλώματα.
 • Mονοπάτια και κυκλώματα Euler, μονοπάτια και κυκλώματα Hamilton, το πρόβλημα του περιοδεύοντος πωλητή.
 • Δένδρα, επικαλύπτοντα δένδρα, δυαδικά δένδρα, αλγόριθμοι δένδρων και γράφων.
 • Άλγεβρα Boole, ελαχιστοποίηση κυκλωμάτων.
 • Αλγόριθμοι και εισαγωγή στην πολυπλοκότητα, διακριτές αριθμητικές συναρτήσεις, γεννήτριες συναρτήσεις.

Συνιστώμενη βιβλιογραφία

 • Liu C. L., “Στοιχεία Διακριτών Μαθηματικών”, 1η Έκδοση, ΙΤΕ – Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, 2019
 • Rosen Kenneth H., Παναγιώτης Μποζάνης (επιμέλεια), “Διακριτά Μαθηματικά και Εφαρμογές τους”, 8η  Έκδοση, Εκδόσεις Α. Τζιόλα & Υιοί Α.Ε., 2018