ΓραμματείαSecretariat: 2410 684574 | ΦοιτητικάStudents: 2410 684387 g-ds@uth.gr
Επιλογή Σελίδας

Ψηφιακές Δεξιότητες

Η Συνέλευση του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων (συνεδρίαση αρ. 30/15.12.2021) ορίζει ότι:

Όλα τα μαθήματα του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών (ΠΠΣ) του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων (ΤΨΣ) (εξαιρούνται τα μαθήματα εκμάθησης ξένης γλώσσας), στοχεύουν στο να αποκτήσουν οι φοιτητές του Τμήματος ψηφιακές δεξιότητες. Συγκεκριμένα, το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων έχει ως γνωστικό αντικείμενο τα Ψηφιακά Συστήματα και καλύπτει πλήρως όλο το φάσμα γνώσεων στο γνωστικό πεδίο των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), το οποίο και αξιοποιεί στο πλαίσιο της ανάπτυξης Ψηφιακών Συστημάτων, δηλαδή συστημάτων που αποθηκεύουν, επεξεργάζονται και μεταδίδουν δεδομένα και πληροφορίες σε ψηφιακή μορφή. Συνεπώς, ο τίτλος σπουδών (το πτυχίο) του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων τεκμηριώνει ότι οι απόφοιτοι του Τμήματος αποκτούν κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, ψηφιακές δεξιότητες που αφορούν στη χρήση σύγχρονων συστημάτων πληροφορικής και επικοινωνιών.

Ενδεικτικά, στην παρακάτω λίστα καταγράφονται σαράντα οκτώ (48) μαθήματα του ΠΠΣ του ΤΨΣ, που στοχεύουν στην απόκτηση ψηφιακών δεξιοτήτων από τους φοιτητές:

 1. Εισαγωγή στα Ψηφιακά Συστήματα
 2. Εισαγωγή στον Προγραμματισμό
 3. Ψηφιακή Σχεδίαση
 4. Αντικειμενοστρεφής Προγραμματισμός
 5. Ανάλυση και Σχεδίαση Συστημάτων
 6. Προχωρημένος προγραμματισμός
 7. Δίκτυα Υπολογιστών Ι
 8. Δομές Δεδομένων
 9. Κινητός και Διάχυτος Υπολογισμός
 10. Συστήματα Βάσεων Δεδομένων
 11. Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος
 12. Ανάλυση και Σχεδίαση Αλγορίθμων
 13. Οργάνωση Υπολογιστικών Συστημάτων
 14. Δίκτυα Υπολογιστών ΙΙ
 15. Τεχνολογία Λογισμικού
 16. Ψηφιακά Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα
 17. Τεχνολογίες και Εφαρμογές Διαδικτύου
 18. Ευρυζωνικές Επικοινωνίες
 19. Παράλληλα και Κατανεμημένα Συστήματα
 20. Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου
 21. Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης
 22. Ενσωματωμένα Συστήματα
 23. Μεταγλωττιστές
 24. Εφαρμογές Ψηφιακών Συστημάτων στο Περιβάλλον
 1. Λειτουργικά Συστήματα
 2. Τεχνητή Νοημοσύνη και Έμπειρα Συστήματα
 3. Παράλληλος Προγραμματισμός
 4. Αρχιτεκτονική Υπολογιστών
 5. Ασφάλεια Ψηφιακών Συστημάτων
 6. Συστήματα Πραγματικού Χρόνου
 7. Εξόρυξη Γνώσης και Συστήματα Λήψης Αποφάσεων
 8. Επεξεργασία Εικόνας και Video
 9. Ασύρματες και Κινητές Επικοινωνίες
 10. Συστήματα Ηλεκτρονικού Επιχειρείν
 11. Εφαρμογές Συστημάτων  Ακριβείας στην Πρωτογενή Παραγωγή
 12. Εφαρμογές Ψηφιακών Συστημάτων στη Βιομηχανία
 13. Σχεδιασμός Συστημάτων Υλικού
 14. Σχεδίαση και Προσομοίωση Συστημάτων
 15. Ασύρματα Δίκτυα Αισθητήρων και Διαδίκτυο των Πραγμάτων
 16. Μετεωρολογία και Ψηφιακά Συστήματα
 17. Εφαρμογές Τηλεμετρίας και Τηλεπισκόπησης
 18. Ψηφιακά Συστήματα στην Αλιεία
 19. Ρομποτικά Συστήματα
 20. Συστήματα Ευφυών Πρακτόρων
 21. Εφαρμογές Γεωπληροφορικής στο Περιβάλλον
 22. Διασφάλιση Ποιότητας Ψηφιακών Συστημάτων
 23. Τηλεϊατρική και Τηλεκτηνιατρική
 24. Κβαντικός Προγραμματισμός