ΓραμματείαSecretariat: 2410 684574 | ΦοιτητικάStudents: 2410 684387 g-ds@uth.gr
Επιλογή Σελίδας

Πολιτική Ποιότητας

Η Πολιτική Ποιότητας του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων συνάδει με την Πολιτική του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας για τη Διασφάλιση Ποιότητας. Ειδικότερα, το Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων δεσμεύεται να προσφέρει στους φοιτητές του υψηλής ποιότητας εκπαίδευση και να προάγει τη γνώση και την έρευνα στις σχετικές με τα γνωστικά του αντικείμενα περιοχές. Το Τμήμα δεσμεύεται να εκπληρώνει τον εκπαιδευτικό και ερευνητικό σκοπό του με κανόνες δεοντολογίας, που εξυπηρετούν τις ανάγκες της κοινωνίας και συμβάλλουν στη διαμόρφωση ενός ελεύθερου ακαδημαϊκού περιβάλλοντος, στη διεξαγωγή έρευνας υψηλού επιπέδου, στη διασφάλιση εχέγγυων ότι το διδακτικό προσωπικό έχει το υψηλότερο δυνατό επίπεδο για διδασκαλία και έρευνα καθώς και στη διαμόρφωση κουλτούρας συνεργασιών με εκπαιδευτικά και ερευνητικά ιδρύματα της ημεδαπής και της αλλοδαπής.

Πρωταρχικός στόχος του Τμήματος είναι η αναγνώριση και η ελκυστικότητα των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων του μέσα στην επόμενη δεκαετία σε εθνικό επίπεδο, καθώς και διεθνής αποδοχή του επιτελούμενου ερευνητικού του έργου. Συγκεκριμένα, το Τμήμα δεσμεύεται να εφαρμόζει διαδικασίες ποιότητας που θα αποδεικνύουν:

 1. την καταλληλότητα της δομής και της οργάνωσης του προγράμματος σπουδών
 2. την επιδίωξη μαθησιακών αποτελεσμάτων και προσόντων σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό και το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων Ανώτατης Εκπαίδευσης
 3. την προώθηση της ποιότητας και αποτελεσματικότητας του διδακτικού έργου
 4. την καταλληλότητα των προσόντων του διδακτικού προσωπικού
 5. την προώθηση της ποιότητας και ποσότητας του ερευνητικού έργου των μελών της ακαδημαϊκής μονάδας
 6. τους τρόπους σύνδεσης της διδασκαλίας με την έρευνα
 7. το επίπεδο ζήτησης των αποκτώμενων προσόντων των αποφοίτων στην αγορά εργασίας
 8. την ποιότητα των υποστηρικτικών υπηρεσιών, όπως οι διοικητικές υπηρεσίες, οι βιβλιοθήκες και οι υπηρεσίες φοιτητικής μέριμνας
 9. τη διενέργεια της ετήσιας ανασκόπησης και εσωτερικής επιθεώρησης του συστήματος διασφάλισης ποιότητας του ΠΠΣ καθώς και τη συνεργασία της ΟΜΕΑ με τη ΜΟΔΙΠ του Ιδρύματος.

Εφαρμογή της Πολιτικής Ποιότητας

Ο προγραμματισμός στόχων και δράσεων του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων περιλαμβάνει την τακτική επανάληψη των προαναφερθέντων.  Συγκεκριμένα, περιλαμβάνει:

 1. Την εφαρμογή των οδηγιών της ΜΟΔΙΠ του ιδρύματος.
 2. Τη διενέργεια αξιολόγησης των μαθημάτων και των διδασκόντων από τους φοιτητές σε εξαμηνιαία βάση.
 3. Την υποβολή από τους διδάσκοντες του Ατομικού Απογραφικού Δελτίου και του Απογραφικού Δελτίου Μαθήματος στο πληροφοριακό σύστημα της ΜΟΔΙΠ σε ετήσια βάση.
 4. Την αναθεώρηση του ΠΠΣ σε ετήσια βάση.
 5. Την ανάθεση διδακτικού έργου στα τακτικά και έκτακτα μέλη του Τμήματος, ανάλογα με την επιστημονική τους εξειδίκευση και εμπειρία.
 6. Την προκήρυξη νέων θέσεων προσωπικού και την επιλογή του, με διαφάνεια και αξιοκρατία.
 7. Την ανανέωση και βελτίωση της υλικοτεχνικής υποδομής.
 8. Την ανανέωση και βελτίωση των ερευνητικών υποδομών.
 9. Την υποβολή προτάσεων για την υλοποίηση ερευνητικών έργων και την προσέλκυση χρηματοδοτήσεων.
 10. Την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποψήφιων μεταπτυχιακών και διδακτορικών φοιτητών.
 11. Την ποιοτική και συστηματική ενημέρωση της ιστοσελίδας του Τμήματος.
 12. Την παρακολούθηση της εξέλιξης και της επαγγελματικής αποκατάστασης των αποφοίτων του Τμήματος.
 13. Την παρακολούθηση και βελτίωση των παρεχόμενων υποστηρικτικών και διοικητικών υπηρεσιών με φυσική ή ηλεκτρονική παρουσία.
 14. Την διατύπωση προτάσεων προς τα αρμόδια ανώτερα όργανα για αλλαγές και βελτιώσεις της λειτουργίας και των υποδομών του Ιδρύματος.

Τρόποι δημοσιοποίησης της Πολιτικής Ποιότητας

Η Πολιτική Ποιότητας του Τμήματος επικοινωνείται στα μέλη του Τμήματος (μέλη Δ.Ε.Π., φοιτητές, μέλη Ε.ΔΙ.Π., μέλη Ε.Τ.Ε.Π.), καθώς και στα μέλη της ευρύτερης ακαδημαϊκής κοινότητας μέσω της ιστοσελίδας του Τμήματος.

Το κείμενο σε PDF.