ΓραμματείαSecretariat: 2410 684574 | ΦοιτητικάStudents: 2410 684387 g-ds@uth.gr
Επιλογή Σελίδας

Παιδαγωγική και Διδακτική Επάρκεια

Το Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων θεσμοθέτησε και θα λειτουργήσει Πρόγραμμα Μαθημάτων Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας (ΠΜΠΔΕ) για τους φοιτητές του. Το σχετικό πρόγραμμα εγκρίθηκε ομόφωνα στη συνεδρίαση 251/26-04-2021 της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, μετά από εμπεριστατωμένη εισήγηση (υπ. αριθμ. 14/14-04-2021) της Συνέλευσης του Τμήματος.

Στόχος του ΠΜΠΔΕ είναι να δίνεται η δυνατότητα σε φοιτητές του Τμήματος να αποκτούν βασική παιδαγωγική και διδακτική κατάρτιση, τόσο θεωρητικής όσο και πρακτικής φύσεως, στο αντικείμενο της Πληροφορικής. Αυτό επιτυγχάνεται με μια σειρά πρόσθετων, προαιρετικών μαθημάτων, τα οποία  εντάσσονται στα εξάμηνα 6, 7 και 8 του προγράμματος σπουδών. Τα μαθήματα αυτά θα προσφερθούν στους φοιτητές για πρώτη φορά στο εαρινό εξάμηνο του ερχόμενου ακαδημαϊκού έτους (2021-22) και οι φοιτητές, εφόσον το επιθυμούν, θα μπορούν να τα παρακολουθήσουν παράλληλα με τα υπόλοιπα μαθήματα του εκάστοτε εξαμήνου.

Με την παρακολούθηση και την επιτυχή εξέταση στα μαθήματα του ΠΜΠΔΕ, οι απόφοιτοι του Τμήματος θα μπορούν να πιστοποιούν απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες προκειμένου να έχουν τις ουσιαστικές και τυπικές προϋποθέσεις, καθώς και το επαγγελματικό δικαίωμα, να εργάζονται ως Εκπαιδευτικοί Πληροφορικής (ΠΕ86) στην πρωτοβάθμια και στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση ή, πέραν των θεσμών της δημόσιας εκπαίδευσης, σε οποιαδήποτε θέση στην οποία απαιτούνται πιστοποιημένα προσόντα Εκπαιδευτικού Πληροφορικής.

Με την ολοκλήρωση των σπουδών τους στο Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων, όσοι απόφοιτοι έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς το ΠΜΠΔΕ θα λαμβάνουν μαζί με το πτυχίο τους και Παράρτημα Διπλώματος με τίτλο «Πιστοποίηση Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας».

Τα μαθήματα του ΠΜΠΔΕ είναι τα ακόλουθα οκτώ (8) και παρέχουν συνολικά 30 μονάδες ECTS:

  • ΠΔΕ1 Διδακτική της Τεχνολογίας (εξάμ. 6)
  • ΠΔΕ2 Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση (εξάμ. 6)
  • ΠΔΕ3 Εκπαιδευτική Ψυχολογία (εξάμ. 7)
  • ΠΔΕ4 Γενική Παιδαγωγική (εξάμ. 7)
  • ΠΔΕ5 Εκπαιδευτική Αξιολόγηση (εξάμ. 7)
  • ΠΔΕ6 Συστήματα Ηλεκτρονικής Μάθησης (εξάμ. 8)
  • ΠΔΕ7 Εκπαιδευτικός Σχεδιασμός STEM (εξάμ. 8)
  • ΠΔΕ8 Πρακτική Άσκηση (μικρο-διδασκαλίες) (εξάμ. 8)

Τα περιγράμματα των μαθημάτων του ΠΜΠΔΕ δίνονται στο σχετικό PDF αρχείο.