ΓραμματείαSecretariat: 2410 684574 | ΦοιτητικάStudents: 2410 684387 g-ds@uth.gr
Επιλογή Σελίδας

Πιστοποιήθηκε με ΑΡΙΣΤΑ το Τμ. Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Το Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με έδρα στη Λάρισα (ds.uth.gr), ανακοινώνει με μεγάλη ικανοποίηση ότι ολοκληρώθηκε επιτυχώς η αξιολόγηση και η πιστοποίηση του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών (ΠΠΣ) που προσφέρει από το 2019.

Την αξιολόγηση διενήργησε Επιτροπή Εξωτερικής Αξιολόγησης και Πιστοποίησης που ορίστηκε από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης – ΕΘΑΑΕ (www.ethaae.gr). Η συγκεκριμένη Επιτροπή αποτελούνταν από τρεις διακεκριμένους πανεπιστημιακούς καθηγητές της αλλοδαπής προερχόμενους από Πανεπιστήμια των ΗΠΑ και του Ηνωμένου Βασιλείου, και έναν προπτυχιακό φοιτητή αντίστοιχου Τμήματος, από άλλο πανεπιστημιακό ίδρυμα της ημεδαπής.

Το Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών και συνολικά όλες οι δομές και οι διαδικασίες του Τμήματος εξετάστηκαν ενδελεχώς από την Επιτροπή σύμφωνα με δώδεκα (12) κριτήρια ποιότητας (δείκτες αξιολόγησης) με τα οποία αξιολογεί η ΕΘΑΑΕ. Ειδικότερα, με βάση μια κλίμακα αξιολόγησης τεσσάρων επιπέδων (σε φθίνουσα σειρά: fully compliant, substantially compliant, partially compliant και non-compliant) το Τμήμα αξιολογήθηκε:

  • με την ανώτατη κατάταξη (fully compliant – πλήρης συμμόρφωση) σε 9 από τους 12 δείκτες αξιολόγησης, και
  • με την αμέσως προηγούμενη κατάταξη (substantially compliant – ικανοποιητική συμμόρφωση) στους υπόλοιπους 3 δείκτες αξιολόγησης.

Η διαδικασία της Εξωτερικής Πιστοποίησης και Αξιολόγησης οδήγησε τελικά στην ανώτατη συνολική αξιολόγηση (επιπέδου fully compliant), η οποία και επικυρώθηκε με την απόφαση 32804/14-2-2023 του Προέδρου και του Συμβουλίου Αξιολόγησης και Πιστοποίησης της ΕΘΑΑΕ.

Συγκεκριμένα, η απόφαση του Συμβουλίου Αξιολόγησης και Πιστοποίησης της ΕΘΑΑΕ πιστοποιεί ότι «το Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας συμμορφώνεται πλήρως με τις αρχές του Προτύπου Ποιότητας ΠΠΣ της ΕΘΑΑΕ και τις Αρχές Διασφάλισης Ποιότητας του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης (ESG 2015) για το επίπεδο σπουδών 6 του Εθνικού και Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων». Κατά συνέπεια, αποφασίστηκε από την ΕΘΑΑΕ «η χορήγηση Πιστοποίησης για το Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, με διάρκεια ισχύος πέντε (5) ετών, από 16-12-2022 έως 15-12-2027».

Η άριστη αυτή επίδοση είναι συνέπεια της συστηματικής εργασίας και της συλλογικής προσπάθειας που λαμβάνουν χώρα συνεχώς από το 2019, τη χρονιά που ξεκίνησε να λειτουργεί το Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Τα αποτελέσματα της πιστοποίησης δικαιώνουν τη συλλογική προσπάθεια που πραγματοποιήθηκε τόσο κατά την προετοιμασία του φακέλου της Πρότασης Πιστοποίησης προς την ΕΘΑΑΕ, όσο και κατά τη διαδικασία της Εξωτερικής Πιστοποίησης και Αξιολόγησης. Ιδιαίτερα, η άριστη τελική επίδοση είναι συνέπεια του δημιουργικού, εξαιρετικά θετικού και συναδελφικού κλίματος που επικρατεί στο Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων.

Ως Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τη Διοίκηση και τις Πρυτανικές Αρχές του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, τη Διοίκηση, τα Μέλη και τα Στελέχη της Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟΔΙΠ) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, όσους συνέβαλαν στην κατάρτιση του φακέλου της Πρότασης Πιστοποίησης προς την ΕΘΑΑΕ, καθώς και όσους συμμετείχαν στις διαδικασίες της Πιστοποίησης. Ιδιαίτερα, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τους φοιτητές μας για την καθοριστική συμβολή τους, καθώς και τους κοινωνικούς εταίρους / εξωτερικούς συνεργάτες του Τμήματος (social partners / stakeholders) που συμμετείχαν στις συναντήσεις με τα μέλη της Επιτροπής Εξωτερικής Αξιολόγησης και Πιστοποίησης.

Συνημμένα: