ΓραμματείαSecretariat: 2410 684574 | ΦοιτητικάStudents: 2410 684387 g-ds@uth.gr
Επιλογή Σελίδας

Γραμματεία

Για την έκδοση πιστοποιητικών οι φοιτητές υποβάλλουν αίτηση ΜΟΝΟ στην Ηλεκτρονική Γραμματεία με χρήση των κωδικών του ιδρυματικού τους λογαριασμού, <username>@uth.gr. Η πρόσβαση στην Ηλεκτρονική Γραμματεία γίνεται ΜΟΝΟ δια μέσου του πανεπιστημιακού δικτύου. Αυτό απαιτεί  είτε φυσική παρουσία μέσα στο campus και σύνδεση μέσω πανεπιστημιακού domain (π.χ. με το wi-fi του campus)  ή χρήση VPN (π.χ. σε περίπτωση οικιακής σύνδεσης). Τα πιστοποιητικά αποστέλλονται από τη Γραμματεία στους αιτούντες ηλεκτρονικά στον ιδρυματικό τους λογαριασμό.

Η υποβολή αιτήσεων (π.χ. υποβολή αίτησης πτυχιακής, αίτηση αναστολής φοίτησης, υπεύθυνη δήλωση) γίνεται είτε ηλεκτρονικά (προτιμητέο) στη διεύθυνση email της Γραμματείας (g-ds@uth.gr) ή ταχυδρομικά.

Για επίλυση ή διευκρίνιση άλλων θεμάτων οι φοιτητές απευθύνονται στη Γραμματεία επίσης μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης (g-ds@uth.gr).

Η φυσική παρουσία των φοιτητών στους χώρους της Γραμματείας επιτρέπεται σε εξαιρετικές περιπτώσεις και ΜΟΝΟ εφόσον έχει ορισθεί συνάντηση σε συνεννόηση με τη Γραμματεία.

Έντυπα/Αιτήσεις Φοιτητών

Σημαντικό:

Επειδή οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά ή αποστέλλονται ταχυδρομικά, θα πρέπει να φέρουν θεώρηση γνήσιου υπογραφής από αρμόδια αρχή (π.χ. Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών – ΚΕΠ). Οι αιτήσεις που υποβάλλονται ηλεκτρονικά μπορεί αντί γνήσιου υπογραφής να είναι ψηφιακά υπογεγραμμένες από τον αιτούντα, εφόσον αυτός έχει ψηφιακή υπογραφή (ενημερωθείτε για τις ψηφιακές υπογραφές). Αιτήσεις που δε θα πληρούν αυτές τις προϋποθέσεις θα απορρίπτονται.

 

Αστάρα Κωνσταντία

Προϊσταμένη Γραμματείας

Μαστοροδήμου Μαργαρίτα

Υπάλληλος Γραμματείας

Τιβικέλης Κωνσταντίνος

Υπάλληλος Γραμματείας