ΓραμματείαSecretariat: 2410 684574 | ΦοιτητικάStudents: 2410 684387 g-ds@uth.gr
Επιλογή Σελίδας

Στόχοι & Μαθησιακά Αποτελέσματα

Το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών του ΤΨΣ είναι δομημένο ώστε να ικανοποιεί τόσο τις εθνικές όσο και τις τοπικές ανάγκες σε μηχανικούς πληροφορικής και ψηφιακών συστημάτων, με έμφαση στην απόκτηση γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων που συμβάλλουν στην προσπάθεια ψηφιακού μετασχηματισμού της πρωτογενούς παραγωγής και της οικονομίας.

Το ΤΨΣ παρέχει θεωρητική και εφαρμοσμένη εκπαίδευση και προωθεί την ενεργή και δια βίου μάθηση. Επιπρόσθετα, δεδομένης της ταχύτητας με την οποία εξελίσσεται η επιστήμη στο χώρο των Ψηφιακών Συστημάτων και της Πληροφορικής, το ΤΨΣ θα ενημερώνει τακτικά το πρόγραμμά σπουδών του ώστε να παραμένει συναφές με τις τρέχουσες κάθε φορά πρακτικές και εξελίξεις.

Το πρόγραμμα σπουδών του ΤΨΣ είναι σχεδιασμένο ώστε να παρέχει στους φοιτητές υψηλής ποιότητας προπτυχιακή εκπαίδευση με βάση τις τρέχουσες εξελίξεις της τεχνολογίας και της επιστήμης, προκειμένου να τους προετοιμάσει για παραγωγική εργασία και επιτυχημένη καριέρα στο ευρύ πεδίο του μηχανικού πληροφορικής και ψηφιακών συστημάτων.

Ειδικότερα, το Τμήμα επιδιώκει οι απόφοιτοί του, σύντομα μετά από την αποφοίτησή τους και την επαγγελματική τους δραστηριοποίηση, να είναι ολοκληρωμένοι επαγγελματίες, με ικανότητα:

  • να αναγνωρίζουν, διατυπώνουν και επιλύουν πολύπλοκα προβλήματα στον τομέα της πληροφορικής και των ψηφιακών συστημάτων, εφαρμόζοντας τη γνώση που έχουν αποκτήσει στα πεδία της μηχανικής, της επιστήμης και των μαθηματικών,
  • να σχεδιάζουν αξιόπιστα συστήματα, τμήματα συστημάτων ή διαδικασίες που ικανοποιούν συγκεκριμένες ανάγκες για προβλήματα που ανήκουν στους τομείς της εκπαίδευσης, της παραγωγής, της υγείας, και ευρύτερα όλης της οικονομίας,
  • να αναπτύσσουν και να διεξάγουν πειράματα, να αναλύουν και να ερμηνεύουν δεδομένα και να χρησιμοποιούν την ικανότητα κρίση που τους δόθηκε για να συνάγουν συμπεράσματα,
  • να αναγνωρίζουν δεοντολογικές και επαγγελματικές αρμοδιότητες σε περιβάλλοντα μηχανικού πληροφορικής και να διατυπώνουν εμπεριστατωμένες απόψεις οι οποίες θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τον αντίκτυπο των λύσεων που σχεδιάζουν σε περιβαλλοντικό, οικονομικό και κοινωνικό πλαίσιο,
  • να επικοινωνούν αποτελεσματικά με ένα μεγάλο φάσμα ακροατηρίων,
  • να λειτουργούν αποτελεσματικά ως μέλη αλλά και ως επικεφαλής σε τεχνικές και διαθεματικές ομάδες,
  • να αποκτούν και να εφαρμόζουν νέα γνώση δια βίου με χρήση κατάλληλων μαθησιακών στρατηγικών.

Τέλος, το πρόγραμμα σπουδών του ΤΨΣ δίνει στους φοιτητές το γνωστικό υπόβαθρό και τη δυνατότητα να συνεχίσουν τις σπουδές για την απόκτηση μεταπτυχιακού και διδακτορικού διπλώματος.