ΓραμματείαSecretariat: 2410 684574 | ΦοιτητικάStudents: 2410 684387 g-ds@uth.gr
Επιλογή Σελίδας

Σύμβουλος Σπουδών

Η ακαδημαϊκή συμβουλευτική συνιστά μια υπηρεσία υποστήριξης φοιτητών με σκοπό:

  • την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών προς αυτούς για την ομαλή ένταξη και πορεία τους στην ανώτατη εκπαίδευση,
  • την ενημέρωσή τους για τη λειτουργία του Ιδρύματος, και
  • την υποστήριξη φοιτητών με ειδικές ανάγκες ή φοιτητών που αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην επιτυχή περάτωση των σπουδών τους.

Κάθε φοιτητής/τρια με την εισαγωγή του στο Τμήμα έχει τον προσωπικό του/της σύμβουλο σπουδών που ορίζεται από τη Συνέλευση του Τμήματος εκ του διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού. Η υπηρεσία υποστηρίζεται στο eClass με σχετικό “μάθημα” (https://eclass.uth.gr/courses/DS_U_144/) και εκεί στην ενότητα “Ομάδες Χρηστών” μπορεί ο καθένας να δει ποιος έχει οριστεί ως προσωπικός του/της σύμβουλος σπουδών. Το eClass επιτρέπει την ασύγχρονη επικοινωνία φοιτητή και σύμβουλου σπουδών. Τυχόν άλλοι τρόποι επικοινωνίας θα καθοριστούν από τον εκάστοτε σύμβουλο σπουδών.

Οι σύμβουλοι σπουδών καθοδηγούν τους φοιτητές ώστε να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους με τον πιο αποδοτικό τρόπο και βοηθούν στην επίλυση προβλημάτων που είναι δυνατόν να παρουσιαστούν στη διάρκεια αυτών. Ειδικότερα βοηθούν τους φοιτητές:

  • να διαχειριστούν το φόρτο μαθημάτων ώστε να πάρουν την γνώση που αυτά παρέχουν, ελαχιστοποιώντας ταυτόχρονα τυχόν αποτυχίες στις εξετάσεις,
  • να επιλέξουν μαθήματα ελεύθερης επιλογής και επιπρόσθετα προγράμματα,
  • να επιλέξουν πρακτική άσκηση και θέμα πτυχιακής εργασίας σύμφωνα με τα ενδιαφέροντα, τις δυνατότητες και τις δεξιότητές τους,
  • να αντιμετωπίσουν οποιοδήποτε θέμα τους απασχολεί και επηρεάζει τις σπουδές τους.

Κατά την διάρκεια των συναντήσεων, οι φοιτητές ενθαρρύνονται να συζητούν με τον σύμβουλο σπουδών τους οποιοδήποτε θέμα της ακαδημαϊκής τους ζωής τους απασχολεί ή ακόμη και προσωπικές δυσκολίες, και τα οποία μπορεί να επηρεάζουν τις σπουδές τους. Το περιεχόμενο των συζητήσεων είναι απόρρητο και τα προσωπικά δεδομένα του φοιτητή προστατεύονται από τον σύμβουλο σπουδών. Σε κάθε περίπτωση, η τελική ευθύνη για τη λήψη αποφάσεων ανήκει αποκλειστικά σε κάθε μεμονωμένο/η φοιτητή/τρια.

Οι φοιτητές ενθαρρύνονται να επικοινωνούν με τον σύμβουλο σπουδών τους τουλάχιστον μια φορά το εξάμηνο για να συζητήσουν τα εκπαιδευτικά αποτελέσματα και την πρόοδό τους. Έκτακτες συναντήσεις μπορούν να πραγματοποιούνται όταν είναι αναγκαίο προκειμένου να συζητηθεί μείζον θέμα που αφορά τους φοιτητές.

Σε περίπτωση απουσίας ενός μέλους ΔΕΠ για μεγάλο χρονικό διάστημα, η Συνέλευση του τμήματος αναθέτει στους φοιτητές νέο σύμβουλο σπουδών. Στην περίπτωση που ένας φοιτητής αισθάνεται ότι δεν έχει επαρκή ανταπόκριση από τον ακαδημαϊκό σύμβουλο που του αντιστοιχεί, απευθύνεται απευθείας στον Πρόεδρο του Τμήματος.

Σύμβουλος Σπουδών Φοιτητών

στο eClass