ΓραμματείαSecretariat: 2410 684574 | ΦοιτητικάStudents: 2410 684387 g-ds@uth.gr
Επιλογή Σελίδας

Πρόταση Ακαδημαϊκής Πιστοποίησης Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών

Πίνακας περιεχομένων φακέλου πρότασης πιστοποίησης Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων.

Β1. Πρόταση Ακαδημαϊκής Πιστοποίησης του ΠΠΣ.
Β2. Αιτιολογημένη εισηγητική έκθεση της ΜΟΔΙΠ.
Β3. Επικαιροποιημένο Στρατηγικό Σχέδιο του Ιδρύματος.
Β4. Μελέτη σκοπιμότητας και βιωσιμότητας της νέας ακαδημαϊκής μονάδας και του νέου ΠΠΣ (αναφορά στα σημεία (γ) και (δ) της Απαίτησης 1 του Προτύπου).
Β5. Επιχειρησιακό σχέδιο τετραετίας της ακαδημαϊκής μονάδας και του Προγράμματος Σπουδών.
Β6. Αναθεωρημένη Πολιτική Ποιότητας του Ιδρύματος.
Β7. Πολιτική Ποιότητας της ακαδημαϊκής μονάδας.
Β8. Στοχοθεσία Ποιότητας του Ιδρύματος.
Β9. Στοχοθεσία Ποιότητας της ακαδημαϊκής μονάδας για το ΠΠΣ.
Β10. Απόφαση Συγκλήτου για την ίδρυση του ΠΠΣ.
Β11. Οδηγός Σπουδών του τρέχοντος ακαδ. έτους.
Β12. Περιγράμματα μαθημάτων (σύμφωνα με το υπόδειγμα της ΕΘΑΑΕ) για όλα τα μαθήματα του ΠΠΣ.
Β13. Kατάλογος των μαθημάτων που αφορούν στην απόκτηση ψηφιακών δεξιοτήτων (Πίνακας με μάθημα, εξάμηνο σπουδών, ECTS).
Β14. Oνομαστικός κατάλογος διδακτικού προσωπικού (με γνωστικά αντικείμενα, σχέση εργασίας, ανάθεση διδακτικού έργου στο ΠΠΣ και σε άλλα ΠΣ).
Β15. Αποτελέσματα εσωτερικής αξιολόγησης του ΠΠΣ από τη ΜΟΔΙΠ.
Β16. Υπόδειγμα ερωτηματολογίου για την αξιολόγηση μαθήματος και διδάσκοντα από τους φοιτητές.
Β17. Κανονισμός λειτουργίας μηχανισμού διαχείρισης παραπόνων και ενστάσεων φοιτητών.
Β18. Κανονισμός λειτουργίας θεσμού ακαδημαϊκού συμβούλου.
Β19. Εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας του νέου Προγράμματος Σπουδών.
Β20. Κανονισμός Σπουδών ΠΠΣ.
– Π1. Κανονισμός Πτυχιακών Εργασιών
– Π1. Δήλωση Ανάθεσης Πτυχιακής Εργασίας
– Π1. Δήλωση Ολοκλήρωσης Πτυχιακής Εργασίας
– Π1. Βαθμολόγιο Πτυχιακής Εργασίας
– Π1. Πρότυπο Έγγραφο MS Word Πτυχιακής Εργασίας
– Π2. Κανονισμός Πρακτικής Άσκησης
– Π3. Κανονισμός Κινητικότητας
Β21. Υπόδειγμα Παραρτήματος Διπλώματος στην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα.
Β22. Βεβαίωση του Προέδρου της ακαδημαϊκής μονάδας ότι το παράρτημα διπλώματος απονέμεται ανεξαιρέτως σε όλους τους αποφοίτους μαζί με το πτυχίο ή τη βεβαίωση ολοκλήρωσης των σπουδών.
Β23. Συνοπτική αναφορά των επιδόσεων του διδακτικού προσωπικού σε επιστημονικό –ερευνητικό και διδακτικό έργο.
Β24. Αναφορά του ΟΠΕΣΠ σε επίπεδο Ιδρύματος, Τμήματος και νέου Προγράμματος Σπουδών για όλα τα προηγούμενα ακαδημαϊκά έτη.
Β25. Έκθεση προόδου για τα αποτελέσματα από την αξιοποίηση των συστάσεων της εξωτερικής αξιολόγησης του Ιδρύματος και της έκθεσης πιστοποίησης του ΕΣΔΠ.
Β26. Λοιπό Υλικό Τεκμηρίωσης (με σήμανση Β26.1, Β26.2, κτλ).
Β26.01 Δεδομένα της Αγοράς Εργασίας
Β26.02 Δήλωση Ανάθεσης Πτυχιακής
Β26.03 Βαθμολόγιο Πτυχιακής
Β26.04 Έντυπο Υποβολής Παραπόνων
Β26.05 Πράξη Εξομοίωσης
Β26.06 Δήλωση Ολοκλήρωσης Πτυχιακής
Β26.07 Υπόδειγμα Πτυχιακής Εργασίας
Β26.08 Υπόδειγμα Πτυχίου
Β26.09 Πιστοποίηση Παιδ. και Διδ. Επάρκειας
Β26.10 Βεβαίωση Παιδ. και  Διδ. Επάρκειας
Β26.11 ΑΣΕΠ Επαγγελματικά Δικαιώματα
Β26.12 Σύγκλητος Παιδ. και Διδ. Επάρκεια
Β26.13 Κανονισμός Εργαστήρια
Β26.14 Ιστοσελίδα Προγράμματος Σπουδών