ΓραμματείαSecretariat: 2410 684574 | ΦοιτητικάStudents: 2410 684387 g-ds@uth.gr
Επιλογή Σελίδας

Αγγλική Γλώσσα και Τεχνική Ορολογία ΙΙ

Κωδικός Μαθήματος

Υ200

Εξάμηνο Σπουδών

2 (Β)

Ώρες/Εβδομάδα - ECTS

2 – 2

Κουστινούδη Άννα

​Ακαδημαϊκή Υπότροφος

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Ο στόχος των δύο μαθημάτων Αγγλικής Γλώσσας και Τεχνικής Ορολογίας είναι, από τη μια πλευρά, να εισαγάγει τους φοιτητές/τριες στην τεχνική ορολογία που σχετίζεται με το γνωστικό πεδίο τους και, από την άλλη, να τους εξοικειώσει με τη διαχείριση και την οργάνωση των πηγών και με τις βασικές αρχές του ακαδημαϊκού λόγου στην Αγγλική γλώσσα. Πιο συγκεκριμένα, σκοπός του μαθήματος είναι:
 • Η εξοικείωση των φοιτητών/τριών με την τεχνική ορολογία που αφορά την επιστήμη τους.
 • Η εξέταση της δομής και του γλωσσικού ύφους των βασικών ακαδημαϊκών-επιστημονικών κειμενικών ειδών (π.χ. επιστημονικό άρθρο, διατριβή, αναφορά).
 • Η κατανόηση των χαρακτηριστικών της ακαδημαϊκής γραφής στην Αγγλική γλώσσα.
 • Η κατανόηση της οργάνωσης και διαχείρισης πηγών μέσα από πρακτικές ασκήσεις.
Με την επιτυχή ολοκλήρωση και του 2ου μαθήματος Αγγλικής Γλώσσας και Τεχνικής Ορολογίας ο φοιτητής/τρια θα είναι σε θέση:
 • να γνωρίζει τη διάρθρωση και τις συντακτικές και λεξιλογικές δομές των βασικών ακαδημαϊκών-επιστημονικών κειμενικών ειδών (π.χ. επιστημονικό άρθρο, διατριβή, αναφορά),
 • να διακρίνει τα γλωσσικά χαρακτηριστικά του ακαδημαϊκού λόγου στην Αγγλική γλώσσα,
 • να χρησιμοποιεί εξειδικευμένη επιστημονική ορολογία ανάλογα με το κειμενικό είδος,
 • να παραγάγει κείμενα για επιστημονικά θέματα του γνωστικού πεδίου τους, επιδεικνύοντας ελεγχόμενη χρήση οργανωτικών σχημάτων, συνδετικών στοιχείων και μηχανισμών συνοχής,
 • να κατανοεί τους τρόπους αναζήτησης και διαχείρισης έγκυρων πηγών,
 • να συνθέτει πληροφορίες από τις διαθέσιμες πηγές με κριτική σκέψη,
 • να γνωρίζει τους τρόπους αποφυγής της λογοκλοπής (περίληψη, παράφραση και αναφορά σε έρευνες),
 • να αναγνωρίζει τα διαφορετικά συστήματα αναφοράς (π.χ. APA, MLA, IEEE, κτλ.) και να καταγράφει τις βιβλιογραφικές πηγές που χρησιμοποίησε.

Ενδεικτικό Περιεχόμενο Μαθήματος

 • Ανασκόπηση ύλης μαθήματος Υ100
 • Περιφερειακά υπολογιστή, Αλγόριθμοι, Διαδίκτυο (ιστορική αναδρομή, αρχές λειτουργίας, ηλεκτρονικό εμπόριο, ηλεκτρονική απάτη), Τηλεπικοινωνίες
 • Η δομή και η γλώσσα των επιστημονικών άρθρων.
 • Η δομή και η γλώσσα των εκλαϊκευμένων άρθρων. Διαφορές επιστημονικών και εκλαϊκευμένων άρθρων.
 • Μετατροπές κειμένων από το ένα κειμενικό είδος στο άλλο.
 • Η δομή και το γλωσσικό ύφος των περιλήψεων (abstracts) των επιστημονικών άρθρων.
 • Η δομή και το γλωσσικό ύφος της βιβλιογραφικής ανασκόπησης (literature review) στα επιστημονικά άρθρα.
 • Η δομή και το γλωσσικό ύφος της διπλωματικής/διατριβής.
 • Η δομή και το γλωσσικό ύφος της τεχνικής αναφοράς.
 • Μεταφραστικές ασκήσεις
 • Δραστηριότητες διαμεσολάβησης