ΓραμματείαSecretariat: 2410 684574 | ΦοιτητικάStudents: 2410 684387 g-ds@uth.gr
Επιλογή Σελίδας

Ευρυζωνικές Επικοινωνίες

Κωδικός Μαθήματος

Ε601

Εξάμηνο Σπουδών

6 (ΣΤ)

Ώρες/Εβδομάδα - ECTS

4 – 5

Χαϊκάλης Κων/νος

Επίκουρος Καθηγητής

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα αντιλαμβάνονται τον ρόλο των επικοινωνιών ευρείας εκπομπής και τα χαρακτηριστικά που τις διέπει (αρχιτεκτονική, πρωτόκολλα, ποιότητα υπηρεσιών, κτλ.).

Ενδεικτικό Περιεχόμενο Μαθήματος

  • Μηχανισμοί εξασφάλισης ποιότητας υπηρεσιών στο διαδίκτυο.
  • Πρωτόκολλα πολυεκπομπής, ευρυεκπομπής και αλγόριθμοι δρομολόγησης με εξασφαλισμένη ποιότητα υπηρεσίας.
  • Αρχιτεκτονικές παροχής ευρυζωνικών υπηρεσιών σε δίκτυα κινητών επικοινωνιών.
  • Οπτικά και μικροκυματικά ευρυζωνικά δίκτυα.
  • Τεχνικές πολλαπλής πρόσβασης, δρομολόγησης, χρονοδρομολόγησης, εκχώρησης πόρων και ελέγχου συμφόρησης.
  • Διαστρωματικός σχεδιασμός πρωτοκόλλων επικοινωνιών.
  • Μέτρα αξιολόγησης της ποιότητας μετάδοσης σε ευρυζωνικά δίκτυα.