ΓραμματείαSecretariat: 2410 684574 | ΦοιτητικάStudents: 2410 684387 g-ds@uth.gr
Επιλογή Σελίδας

Ασφάλεια Ψηφιακών Συστημάτων

Κωδικός Μαθήματος

Ε603

Εξάμηνο Σπουδών

6 (ΣΤ)

Ώρες/Εβδομάδα - ECTS

4 – 5

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Η κατανόηση των ψηφιακών συστημάτων ασφάλειας και των εφαρμογών τους, των βασικών κρυπτογραφικών αλγορίθμων και των γνωστών πρωτοκόλλων ασφάλειας συστημάτων ενσύρματης και ασύρματης επικοινωνίας.

Ενδεικτικό Περιεχόμενο Μαθήματος

  • Εισαγωγή και εννοιολογική θεμελίωση της ασφάλειας ψηφιακών συστημάτων
  • Βασικές αρχές και αλγόριθμοι κρυπτογραφίας
  • Σύγχρονοι κρυπτογραφικοί αλγόριθμοι
  • Τύποι επιθέσεων
  • Ψηφιακές υπογραφές και συναρτήσεις κατακερματισμού
  • Μαθηματική θεμελίωση κρυπτογραφίας
  • Πρωτόκολλα ασφάλειας και επιθέσεις σε Ενσύρματα Δίκτυα
  • Πρωτόκολλα ασφάλειας και επιθέσεις σε Ασύρματα Δίκτυα
  • Τύποι καλόβουλου λογισμικού
  • Ασφάλεια πληροφοριών