ΓραμματείαSecretariat: 2410 684574 | ΦοιτητικάStudents: 2410 684387 g-ds@uth.gr
Επιλογή Σελίδας

Εφαρμογές Γεωπληροφορικής στο Περιβάλλον

Κωδικός Μαθήματος

Ε607

Εξάμηνο Σπουδών

6 (ΣΤ)

Ώρες/Εβδομάδα - ECTS

4 – 5

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Το μάθημα εισάγει τους φοιτητές στην αξιοποίηση Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών και Τηλεπισκόπησης για την ορθολογική και αποτελεσματική διαχείριση πραγματικών χωρικών/περιβαλλοντικών προβλημάτων. Ενδεικτικοί τομείς αποτελούν:

 • ο περιβαλλοντικός σχεδιασμός,
 • ο χωροταξικός και περιφερειακός σχεδιασμός,
 • οι μεταφορές,
 • η χωροθέτηση οικονομικών μονάδων και μονάδων κοινωνικής ωφέλειας,
 • αλλά και κάθε τομέας με γεωγραφική συνιστώσα.

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος ο/η φοιτητής/τρια θα έχει κατανοήσει:

 • τη διαδικασία ανάλυσης γεωπληροφοριακών εφαρμογών/ συστημάτων,
 • τους τρόπους απόκτησης/διαχείρισης/ανάλυσης γεωχωρικής πληροφορίας, και
 • τον τρόπο εφαρμογής της επιστήμης της Γεωπληροφορικής σε ποικίλα επιστημονικά αντικείμενα.

Επίσης, θα έχει αποκτήσει γνώσεις:

 • σε γεωχωρικές βάσεις βεδομένων,
 • σε ανάλυση προβλήματων επιλογής θέσης και ανατοποθέτησης εγκαταστάσεων σε χωρικά δίκτυα και συνεχή χώρο για την βελτιστοποίηση της ζήτησης/κάλυψης,
 • σε μεθοδολογίες επεξεργασίας δορυφορικών δεδομένων και Α/Φ, όπως ταξινομήσεις δορυφορικών εικόνων και Α/Φ με αλγορίθμους εντοπισμού αντικειμένων σε εικόνα
 • σε παραγωγή ορθοφωτοχαρτών και Ψηφιακού Mοντέλου Επιφανείας (DSM).

Ενδεικτικό Περιεχόμενο Μαθήματος

 • Εισαγωγή στις Γεωχωρικές Τεχνολογίες – Βασικές έννοιες.
 • Γεωγραφική πληροφορία (συλλογή δεδομένων, χωρικές βάσεις δεδομένων, γεωδαιτικά συστήματα αναφοράς, προβολικά συστήματα, δορυφορικά δεδομένα, υδρολογικά δεδομένα).
 • Ανάκτηση και επεξεργασία δορυφορικών εικόνων.
 • Ταξινόμηση καλύψεων γης για παρακολούθηση διαχρονικών αλλαγών – δείκτες βλάστησης και υγρασίας για περαιτέρω χωρική ανάλυση στη γεωργία.
 • Εργαλεία γεωγραφικής ανάλυσης δεδομένων.
 • Χωρική Πολυκριτηριακή Ανάλυση Αποφάσεων (SMCDA) για εύρεση “κατάλληλης θέσης”.
 • Εξέταση συσχετίσεων μεταβλητών που προκύπτουν από δορυφορικά δεδομένα και από Α/Φ υψηλής ευκρίνειας (φασματικά κανάλια, δείκτες βλάστησης, πρόβλεψη διαχρονικών αλλαγών, δημιουργία τρισδιάστατων μοντέλων εδάφους, κτλ).
 • Ανάλυση Δικτύου (Network Analysis) που λαμβάνει υπόψη πολλαπλούς παράγοντες μεταφορών και επιχειρησιακής έρευνας με υψηλή εφαρμοσιμότητα σε πλήθος ερευνητικών και επαγγελματικών τομέων.
 • Μέθοδοι απεικόνισης χωρικών δεδομένων, διαδικτυακή διάχυση/απεικόνιση χωρικής πληροφορίας.
 • Σύγχρονες/μελλοντικές τάσεις Γεωπληροφορικής.
 • Παρουσίαση εφαρμογών στο αστικό και περιαστικό περιβάλλον, στο φυσικό περιβάλλον και στον αγροτικό χώρο.