ΓραμματείαSecretariat: 2410 684574 | ΦοιτητικάStudents: 2410 684387 g-ds@uth.gr
Επιλογή Σελίδας

Διασφάλιση Ποιότητας Ψηφιακών Συστημάτων

Κωδικός Μαθήματος

Ε706

Εξάμηνο Σπουδών

7 (Ζ)

Ώρες/Εβδομάδα - ECTS

4 – 5

Κακαρόντζας Γεώργιος

Αναπληρωτής Καθηγητής

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Το μάθημα εστιάζει σε έννοιες ποιότητας ψηφιακών συστημάτων και σχετικά ποιοτικά μοντέλα. Επίσης εμβαθύνει στην αρχιτεκτονική σχεδίαση με στόχο την επίτευξη ποιοτικών στόχων, στον έλεγχο κατά την ανάπτυξη και στον λειτουργικό και ποιοτικό έλεγχο μετά την ανάπτυξη ψηφιακών συστημάτων, καθώς και στις σχετικές με την ποιότητα των ψηφιακών συστημάτων μετρικές.

Ενδεικτικό Περιεχόμενο Μαθήματος

 • Εισαγωγή στην ποιότητα ψηφιακών συστημάτων
 • Ποιοτικές ιδιότητες ψηφιακών συστημάτων και τρόποι διασφάλισής τους.
 • Τεχνολογίες ενδιάμεσου λογισμικού (Middleware)
 • Αρχιτεκτονικές προσανατολισμένες σε υπηρεσίες.
 • Διαδικασία αρχιτεκτονικής σχεδίασης και αρχιτεκτονικά πρότυπα.
 • Μετρικές ποιότητας ψηφιακών συστημάτων
 • Έλεγχος ψηφιακών συστημάτων και σχετικές έννοιες.
 • Εισαγωγή στο ανοιχτό λογισμικό
 • Συνεργατική ανάπτυξη ψηφιακών συστημάτων.
 • Στατική ανάλυση κώδικα
 • Μελλοντικές κατευθύνσεις στην ποιότητα ψηφιακών συστημάτων.