ΓραμματείαSecretariat: 2410 684574 | ΦοιτητικάStudents: 2410 684387 g-ds@uth.gr
Επιλογή Σελίδας

Αγγλική Γλώσσα και Τεχνική Ορολογία

Κωδικός Μαθήματος

Υ100

Εξάμηνο Σπουδών

1 (Α)

Ώρες/Εβδομάδα - ECTS

2 – 2

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Ο στόχος των δύο μαθημάτων Αγγλικής Γλώσσας και Τεχνικής Ορολογίας είναι, από τη μια πλευρά, να εισαγάγει τους φοιτητές/τριες στην τεχνική ορολογία που σχετίζεται με το γνωστικό πεδίο τους και, από την άλλη, να τους εξοικειώσει με τη διαχείριση και την οργάνωση των πηγών και με τις βασικές αρχές του ακαδημαϊκού λόγου στην Αγγλική γλώσσα.

Πιο συγκεκριμένα, σκοπός του μαθήματος είναι:

 • Η εξοικείωση των φοιτητών/τριών με την τεχνική ορολογία που αφορά την επιστήμη τους.
 • Η εξέταση της δομής και του γλωσσικού ύφους των βασικών ακαδημαϊκών-επιστημονικών κειμενικών ειδών (π.χ. επιστημονικό άρθρο, διατριβή, αναφορά).
 • Η κατανόηση των χαρακτηριστικών της ακαδημαϊκής γραφής στην Αγγλική γλώσσα.
 • Η κατανόηση της οργάνωσης και διαχείρισης πηγών μέσα από πρακτικές ασκήσεις.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση των δύο μαθημάτων Αγγλικής Γλώσσας και Τεχνικής Ορολογίας ο φοιτητής/τρια θα είναι σε θέση:

 • να γνωρίζει τη διάρθρωση και τις συντακτικές και λεξιλογικές δομές των βασικώνακαδημαϊκών-επιστημονικών κειμενικών ειδών (π.χ. επιστημονικό άρθρο,διατριβή, αναφορά),
 • να διακρίνει τα γλωσσικά χαρακτηριστικά του ακαδημαϊκού λόγου στην Αγγλική γλώσσα,
 • να χρησιμοποιεί εξειδικευμένη επιστημονική ορολογία ανάλογα με το κειμενικό είδος,
 • να παραγάγει κείμενα για επιστημονικά θέματα του γνωστικού πεδίου τους,επιδεικνύοντας ελεγχόμενη χρήση οργανωτικών σχημάτων, συνδετικών στοιχείωνκαι μηχανισμών συνοχής,
 • να κατανοεί τους τρόπους αναζήτησης και διαχείρισης έγκυρων πηγών,
 • να συνθέτει πληροφορίες από τις διαθέσιμες πηγές με κριτική σκέψη,
 • να γνωρίζει τους τρόπους αποφυγής της λογοκλοπής (περίληψη, παράφραση καιαναφορά σε έρευνες),
 • να αναγνωρίζει τα διαφορετικά συστήματα αναφοράς (π.χ. APA, MLA, IEEE, κτλ.) και να καταγράφει τις βιβλιογραφικές πηγές που χρησιμοποίησε.

Ενδεικτικό Περιεχόμενο Μαθήματος

 • Ανασκόπηση στοιχείων Αγγλικής γλώσσας: Χρόνοι ρημάτων. Παθητική φωνή. Επιρρήματα και σύνδεσμοι, Προθέσεις. Κατανόηση κειμένου. Modals, Αναφορικές προτάσεις και άλλοι τύποι προτάσεων, προθέσεις
 • Ορισμοί και βασικές έννοιες. Κατηγορίες τεχνικών όρων.
 • Eισαγωγή σε βασικούς όρους της Ηλεκτρονικής Μηχανικής και της επιστήμης των υπολογιστών, Ιστορική αναδρομή της εξέλιξης των υπολογιστών, Μέρη του υπολογιστή (hardware), ολοκληρωμένο κύκλωμα, Λογισμικό (software)
 • Τα βασικά χαρακτηριστικά της ακαδημαϊκής γραφής.
 • Η δομή και το γλωσσικό ύφος των ορισμών, των κατηγοριοποιήσεων και των γενικεύσεων.
 • Η λογοκλοπή στο ακαδημαϊκό περιβάλλον.
 • Περίληψη, είδη περίληψης, παράφραση και σύνθεση πληροφοριών από διάφορες πηγές.
 • Βιβλιογραφικές παραπομπές-αναφορές και βιβλιογραφία.