ΓραμματείαSecretariat: 2410 684574 | ΦοιτητικάStudents: 2410 684387 g-ds@uth.gr
Επιλογή Σελίδας

Εισαγωγή στα Ψηφιακά Συστήματα

Κωδικός Μαθήματος

Y102

Εξάμηνο Σπουδών

1 (A)

Ώρες/Εβδομάδα - ECTS

5 – 5

Μαθησιακά Αποτελέσματα

 • κατανόηση των βασικών αρχών της Πληροφορικής
 • απόκτηση βασικών γνώσεων και δεξιοτήτων της Πληροφορικής
 • γνωριμία με το υλικό του Η/Υ και κατανόηση του τρόπου λειτουργίας του
 • ικανότητα ανάπτυξης απλών προγράμματα
 • ικανότητα σύνδεσης με ασφάλεια στο Διαδίκτυο
 • αξιοποίηση εφαρμογών λογισμικού για αύξηση της παραγωγικότητας

Ενδεικτικό Περιεχόμενο Μαθήματος

 • Ιστορία της Πληροφορικής
 • Εισαγωγή αριθμητικά συστήματα
 • Πράξεις με δεδομένα
 • Άλγεβρα Μπουλ και λογικά κυκλώματα
 • Βασικές αρχές οργάνωσης υπολογιστών
 • Εξοικείωση με τα βασικά υποσυστήματα υλικού
 • Εφαρμογές δικτύων υπολογιστών
 • Εισαγωγή στο Διαδίκτυο
 • Εξοικείωση με λειτουργικά συστήματα
 • Θεμελιώδεις αλγόριθμοι
 • Ψευδοκώδικας και διαγράμματα ροής – ελέγχου
 • Ενοποιημένη Γλώσσα Μοντελοποίησης
 • Προγραμματισμός για αρχάριους σε Python
 • Παραδείγματα προγραμμάτων σε C, C++, και Java
 • Τεχνολογία λογισμικού
 • Εξοικείωση με τα εργαλεία ανάπτυξης λογισμικού
 • Εντοπισμός και διόρθωση σφαλμάτων
 • Εισαγωγή στις δομές δεδομένων
 • Δομές αρχείων και συστήματα αρχείων
 • Εφαρμογές βάσεων δεδομένων
 • Συμπίεση δεδομένων και αποθήκευση δεδομένων
 • Ασφαλής χρήση Η/Υ και Διαδικτύου
 • Κώδικας Unicode και λοιπές κωδικοποιήσεις
 • Σύνοψη μαθηματικών εννοιών