ΓραμματείαSecretariat: 2410 684574 | ΦοιτητικάStudents: 2410 684387 g-ds@uth.gr
Επιλογή Σελίδας

Φυσική

Κωδικός Μαθήματος

Y105

Εξάμηνο Σπουδών

1 (A)

Ώρες/Εβδομάδα - ECTS

5 – 6

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής/-τρια θα είναι σε θέση:

 • να κατανοεί τις βασικές έννοιες, αρχές και νόμους της Μηχανικής του Υλικού Σημείου, της Μηχανικής του Στερεού Σώματος, του Ηλεκτρισμού και του Μαγνητισμού,
 • να εφαρμόζει τις γνώσεις που απέκτησε στην επίλυση σύνθετων προβλημάτων,
 • να αξιολογεί, να αναλύει και να συσχετίζει τις γνώσεις αυτές,
 • να αναπτύσσει δεξιότητες κριτικής σκέψης ώστε να ερμηνεύει φαινόμενα της καθημερινής πραγματικότητας,
 • να συνεργάζεται αρμονικά και παραγωγικά με άλλους συμφοιτητές και συμφοιτήτριές του στην επίλυση προβλημάτων του μαθήματος όπως και στην εκπόνηση εργασιών.

Ενδεικτικό Περιεχόμενο Μαθήματος

 • Ευθύγραμμη και Καμπυλόγραμμη Κίνηση,
 • Νόμοι του Νεύτωνα και Εφαρμογές
 • Έργο Δύναμης και Κινητική Ενέργεια,
 • Δυναμική Ενεργεια και Διατήρηση της Ενέργειας
 • Ορμή, Ώση Δύναμης και Σκέδαση
 • Στροφικής Κίνησης Στερεού,
 • Δυναμική Στροφικής Κίνησης
 • Ισορροπία και Ελαστικότητα,
 • Βαρυτική Αλληλεπίδραση,
 • Περιοδική Κίνηση,
 • Νόμος Coulomb, Ηλεκτρικά Φορτία και Πεδία,
 • Νόμος Gauss, Ηλεκτρικό δυναμικό, Ισοδυναμικές Επιφάνειες και Αγωγοί,
 • Έργο και Ενέργεια στην Ηλεκτροστατική,
 • Χωρητικότητα και Διηλεκτρικά, Πυκνωτές,
 • Ηλεκτρικό δίπολο,
 • Ρεύμα και Αντίσταση,
 • Κυκλώματα Συνεχούς Ρεύματος, ΗΕΔ, Νόμοι Kirchhoff, Κύκλωμα RC.
 • Ορισμός Μαγνητικού Πεδίου, Δύναμη Lorentz, Έργο Μαγνητικής Δύναμης,
 • Κυκλοειδής κίνηση,
 • Νόμος Biot-Savart,
 • Νόμος Αμπέρ,
 • Μαγνητική ροή,
 • Ενέργεια Μαγνητοστατικού πεδίου,
 • Ρεύμα Μετατόπισης,
 • Νόμος Faraday,
 • Κανόνας Lenz,
 • Αυτεπαγωγή και Αμοιβαία Επαγωγή, Σωληνοειδή Πηνία,
 • Αποθήκευση Μαγνητικής Ενέργειας,
 • Σύνθετη Αντίσταση,
 • Ισχύς και ενέργεια κυκλώματος AC ρεύματος.
 • Εξισώσεις Maxwell, Επίπεδα κύματα, Μέτωπο και Ταχύτητα ηλεκτρομαγνητικού κύματος,
 • Ενέργεια και διάνυσμα-Poynting