ΓραμματείαSecretariat: 2410 684574 | ΦοιτητικάStudents: 2410 684387 g-ds@uth.gr
Επιλογή Σελίδας

Ανάλυση και Σχεδίαση Συστημάτων

Κωδικός Μαθήματος

Υ205

Εξάμηνο Σπουδών

2 (B)

Ώρες/Εβδομάδα - ECTS

5 – 6

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Στόχος του μαθήματος:

 • να γνωρίσουν οι φοιτητές την έννοια του μοντέλου και τη χρήση του για την αναπαράσταση των διεργασιών και του κύκλου ζωής ενός λογισμικού,
 • να αποκτήσουν ικανότητα ανάπτυξης μοντέλων διαφόρων επιπέδων: κυρίως εννοιολογικά μοντέλα και μοντέλα προδιαγραφών και λιγότερο μοντέλα υλοποίησης,
 • να αναγνωρίσουν διάφορα είδη τυπικών μεθόδων για τη συλλογή και την περιγραφή απαιτήσεων και προδιαγραφών ενός συστήματος,
 • να κατανοήσουν διαφορές μεταξύ λειτουργικών και μη λειτουργικών απαιτήσεων, απαιτήσεων χρήστη και απαιτήσεων συστήματος,
 • να ενημερωθούν για ένα σύνολο δομημένων και αντικειμενοστρεφών μεθοδολογιών ανάλυσης και σχεδιασμού Πληροφοριακών Συστημάτων,
 • να αναγνωρίσουν τα χαρακτηριστικά ενός «καλού σχεδίου» λογισμικού,
 • να αποκτήσουν ικανότητες ανάπτυξης της αρχιτεκτονικής ενός συστήματος,
 • να κατανοήσουν τη διαφορά μεταξύ λογικής και φυσικής σχεδίασης,
 • να μάθουν να χρησιμοποιούν την UML ως εργαλείο για την περιγραφή προδιαγραφών, αλλά και ανάπτυξης σχεδίου Πληροφοριακών Συστημάτων.

Ενδεικτικό Περιεχόμενο Μαθήματος

 • Μοντέλα διεργασίας ανάπτυξης Πληροφοριακών Συστημάτων
 • Αναλυτική περιγραφή του κύκλου ζωής ενός Πληροφοριακών Συστημάτων (καθορισμός προβλήματος, μελέτη σκοπιμότητας, ανάλυση απαιτήσεων, λογικός και φυσικός σχεδιασμός, εγκατάσταση και συντήρηση).
 • Μέθοδοι και τεχνικές συλλογής και ανάλυσης απαιτήσεων χρηστών.
 • Ο ρόλος του αναλυτή.
 • Δομημένη και Αντικειμενοστρεφής ανάλυση συστημάτων.
 • Δομημένη και Αντικειμενοστρεφής σχεδίαση συστημάτων.
 • Ανάλυση και σχεδίαση Πληροφοριακών Συστημάτων με χρήση της γλώσσας UML.