ΓραμματείαSecretariat: 2410 684574 | ΦοιτητικάStudents: 2410 684387 g-ds@uth.gr
Επιλογή Σελίδας

Προχωρημένος Προγραμματισμός

Κωδικός Μαθήματος

Υ302

Εξάμηνο Σπουδών

3 (Γ)

Ώρες/Εβδομάδα - ECTS

5 – 5

Πέτρος Λάμψας

Καθηγητής

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Στόχος του μαθήματος είναι η παρουσίαση εννοιών προγραμματισμού σε πολυ-διεργασιακά (multi-tasking) περιβάλλοντα όπου επιβάλλεται ταυτοχρονισμός (concurrency) στις συνεργαζόμενες διεργασίες. Μέρος του μαθήματος θα αφιερωθεί στην εισαγωγή στους κατανεμημένους αλγορίθμους. Για την υλοποίηση των εργασιών του μαθήματος θα χρησιμοποιηθεί η γλώσσα C και οι βιβλιοθήκες νημάτων POSIX σε περιβάλλον Linux.

Ενδεικτικό Περιεχόμενο Μαθήματος

  • Διεργασίες/Νήματα.
  • Χρονοπρογραμματισμός διεργασιών/νημάτων στα λειτουργικά συστήματα.
  • Επικοινωνία διεργασιών/νημάτων με/χωρίς κοινή μνήμη.
  • Εισαγωγή στον ταυτοχρονισμό, το πρόβλημα της κρίσιμης περιοχής, αλγόριθμοι για το πρόβλημα του κρίσιμου τομέα, επαλήθευση προγραμμάτων ταυτοχρονισμού.
  • Τεχνικές ταυτοχρονισμού: αμοιβαίος αποκλεισμός, ενεργός αναμονή, σηματοφορείς, ελεγκτές.
  • Εισαγωγή στους κατανεμημένους αλγορίθμους.