ΓραμματείαSecretariat: 2410 684574 | ΦοιτητικάStudents: 2410 684387 g-ds@uth.gr
Επιλογή Σελίδας

Κινητός και Διάχυτος Υπολογισμός

Κωδικός Μαθήματος

Υ401

Εξάμηνο Σπουδών

4 (Δ)

Ώρες/Εβδομάδα - ECTS

4 – 5

Γεώργιος Κακαρόντζας

Αναπληρωτής Καθηγητής

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Το μάθημα εστιάζει σε έννοιες προγραμματισμού κινητών (φορητών) συσκευών και συστημάτων διάχυτου υπολογισμού. Επίσης συμπεριλαμβάνει και δύο ώρες πρακτικής εξάσκησης των φοιτητών με ασκήσεις.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές/τριες θα πρέπει να είναι σε θέση να:

 • Ορίσουν τι είναι ένα σύστημα διάχυτου υπολογισμού και ποια είναι τα βασικά του χαρακτηριστικά.
 • Αναπτύξουν σύνθετα προγράμματα κινητών συσκευών με δεκάδες κλάσεις και δεκάδες διαφορετικές διατάξεις-οθόνες.
 • Αναπτύξουν βάσεις δεδομένων με δεκάδες πίνακες για εφαρμογές κινητών συσκευών.
 • Εφαρμόσουν την κατάλληλη για κάθε περίπτωση μέθοδο προσαρμογής στο περιβάλλον χρήσης για εφαρμογές διάχυτου υπολογισμού.
 • Επιλέξουν την κατάλληλη μέθοδο χειρισμού λαθών για τα δεδομένα αισθητήρων σε εφαρμογές διάχυτου υπολογισμού.

Ενδεικτικό Περιεχόμενο Μαθήματος

 • Εισαγωγή στον προγραμματισμό κινητών συσκευών.
 • Σύνθετα προγράμματα κινητών συσκευών.
 • Γραφική διασύνδεση χρήστη σε κινητές συσκευές.
 • Βάσεις δεδομένων για κινητές συσκευές.
 • Εισαγωγή στον διάχυτο υπολογισμό.
 • Προσαρμογή στο περιβάλλον χρήσης σε εφαρμογές διάχυτου υπολογισμού.
 • Χειρισμός λαθών σε δεδομένα αισθητήρων στον διάχυτο υπολογισμό.