ΓραμματείαSecretariat: 2410 684574 | ΦοιτητικάStudents: 2410 684387 g-ds@uth.gr
Επιλογή Σελίδας

Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης

Κωδικός Μαθήματος

Ε506

Εξάμηνο Σπουδών

5 (Ε)

Ώρες/Εβδομάδα - ECTS

4 – 5

Μαθησιακά Αποτελέσματα

 • Η κατανόηση του ρόλου των πληροφοριακών συστημάτων για την υποστήριξη της διοίκησης και της λειτουργίας των σύγχρονων επιχειρήσεων – οργανισμών.
 • Η ικανότητα σχεδιασμού – ανασχεδιασμού επιχειρησιακών διαδικασιών.
 • Η ικανότητα επίλυσης επιχειρησιακών προβλημάτων με ανάλυση και επεξεργασία δεδομένων/πληροφοριών.

Ενδεικτικό Περιεχόμενο Μαθήματος

 • Ο ρόλος και η αρχιτεκτονική των πληροφοριακών συστημάτων επιχειρήσεων.
 • Πληροφορικά συστήματα διοίκησης.
 • Πληροφοριακά συστήματα υποστήριξης λήψης αποφάσεων.
 • Πληροφοριακά συστήματα επεξεργασίας και διαχείρισης συναλλαγών.
 • Πληροφορικά συστήματα διαχείρισης πελατειακών σχέσεων.
 • Πληροφοριακά συστήματα διαχείρισης έργων.
 • Πληροφοριακά συστήματα διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων.
 • Σχεδιασμός και ανασχεδιασμός επιχειρησιακών διαδικασιών (με χρήση UML και BPMN).
 • Ανάλυση δεδομένων για την επίλυση επιχειρησιακών προβλημάτων και για τη λήψη επιχειρησιακών/διοικητικών αποφάσεων.