ΓραμματείαSecretariat: 2410 684574 | ΦοιτητικάStudents: 2410 684387 g-ds@uth.gr
Επιλογή Σελίδας

Τεχνολογία Λογισμικού

Κωδικός Μαθήματος

Υ501

Εξάμηνο Σπουδών

5 (Ε)

Ώρες/Εβδομάδα - ECTS

4 – 5

Κακαρόντζας Γεώργιος

Αναπληρωτής Καθηγητής

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Το μάθημα αποτελεί μια εισαγωγή στις τεχνικές και τη μεθοδολογία σχεδίασης, ανάπτυξης, υλοποίησης και εγκατάστασης μεγάλων έργων λογισμικού καθώς και της διαχείρισής τους. Στο πλαίσιο του μαθήματος θα παρουσιαστούν οι τεχνικές και οι μεθοδολογίες που σχετίζονται με τον κύκλο ζωής του λογισμικού, την ανάλυση απαιτήσεων και την μοντελοποίηση λογισμικού, τον έλεγχο αξιοπιστίας και την εγκατάσταση προϊόντων λογισμικού.

Ενδεικτικό Περιεχόμενο Μαθήματος

  • Εισαγωγή στην Τεχνολογία Λογισμικού.
  • Ανάλυση απαιτήσεων λογισμικού.
  • Αντικειμενοστρεφή συστήματα λογισμικού.
  • Απεικόνιση της στατικής και δυναμικής συμπεριφοράς συστημάτων λογισμικού με τη UML.
  • Διεργασίες ανάπτυξης αντικειμενοστρεφών συστημάτων λογισμικού.
  • Σχεδιαστικά πρότυπα (Design patterns).
  • Ευέλικτες μεθοδολογίες ανάπτυξης λογισμικού (agile methods).
  • Σύγχρονα περιβάλλοντα ανάπτυξης προγραμμάτων
  • Οργάνωση και διοίκηση έργων λογισμικού, μετρικές ποιότητας και πολυπλοκότητας
  • Εκτίμηση κόστους και χρόνου.