ΓραμματείαSecretariat: 2410 684574 | ΦοιτητικάStudents: 2410 684387 g-ds@uth.gr
Επιλογή Σελίδας

Λειτουργικά Συστήματα

Κωδικός Μαθήματος

Υ601

Εξάμηνο Σπουδών

6 (ΣΤ)

Ώρες/Εβδομάδα - ECTS

5 – 5

Αδάμ Γεώργιος

Καθηγητής

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Το μάθημα επιδιώκει να προσδώσει στους φοιτητές την κατανόηση της δομής, της λειτουργίας και του προγραμματισμού των λειτουργικών συστημάτων για την ανάπτυξη εφαρμογών και συστημάτων στην υλοποίηση έργων. Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / η φοιτήτρια θα είναι σε θέση να:

 • Έχει κατανοήσει τις απαραίτητες βασικές έννοιες και αποκτήσει ουσιαστική γνώση επί των θεμάτων που άπτονται του λογισμικού ελέγχου και λειτουργίας των υπολογιστικών συστημάτων.
 • Έχει αποκτήσει τις δεξιότητες να εφαρμόζει εξειδικευμένες γνώσεις σε προχωρημένα προβλήματα που απαντώνται σε σύγχρονα λειτουργικά συστήματα.
 • Έχει αποκτήσει την ικανότητα να αντιμετωπίζει και να επιλύει ζητήματα που σχετίζονται με το λογισμικό πυρήνα των σύγχρονων λειτουργικών συστημάτων, και ειδικότερα τον προγραμματισμό τους σε επίπεδο συστήματος, καθώς και να σχολιάζει θέματα από σχετικές ερευνητικές δημοσιεύσεις.
 • Αναλύει και να αξιολογεί τα σύγχρονα λειτουργικά συστήματα, να επιλύει προβλήματα σε αυτά, και να συνεργάζεται με τους συναδέλφους του για να υλοποιούν μια ερευνητική μελέτη ή εργασία σε σύγχρονα θέματα και προβλήματα των λειτουργικών συστημάτων.
 • Αναζητάει και να μελετάει σύγχρονη βιβλιογραφία σε διεθνούς κύρους περιοδικά και συνέδρια, να εξηγεί και να αξιολογεί σε ικανοποιητικό βαθμό δημοσιεύσεις από αυτά, καθώς και να παρουσιάζει τα συμπεράσματά του, εφόσον του ανατεθεί τέτοιου είδους προχωρημένη εργασία. 

Ενδεικτικό Περιεχόμενο Μαθήματος

 • Εισαγωγή στα λειτουργικά συστήματα
 • Διεργασίες και νήματα
 • Αλγόριθμοι χρονοπρογραμματισμού
 • Διαχείριση μνήμης
 • Συστήματα αρχείων
 • Είσοδος/Έξοδος
 • Αδιέξοδα
 • Συστήματα πολλαπλών επεξεργαστών
 • Μελέτη περίπτωσης: Linux

Διεύθυνση Μαθήματος στο eClass