ΓραμματείαSecretariat: 2410 684574 | ΦοιτητικάStudents: 2410 684387 g-ds@uth.gr
Επιλογή Σελίδας

Εξόρυξη Γνώσης και Συστήματα Λήψης Αποφάσεων

Κωδικός Μαθήματος

Ε705

Εξάμηνο Σπουδών

7 (Ζ)

Ώρες/Εβδομάδα - ECTS

4 – 5

Κόκκορας Φώτιος

Επίκουρος Καθηγητής

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Κατανόηση της σύνθετης και επαναληπτικής διαδικασίας εξόρυξης γνώσης από δεδομένα, των ειδών γνώσης που προκύπτουν και των αλγορίθμων που πραγματοποιουν την εξόρυξη. Ικανότητα αξιολόγησης μοντέλων και προτύπων που προκύπτουν. Ικανότητα διαμόρφωσης του κατάλληλου μηχανισμού αξιοποίησης δεδομένων για στήριξη αποφάσεων.

Ενδεικτικό Περιεχόμενο Μαθήματος

 • Εξόρυξη γνώσης από δεδομένα – τα επιμέρους στάδια.
 • Μοντέλα πρόβλεψης και πρότυπα πληροφόρησης ως εργαλεία λήψης αποφάσεων.
 • Η εξόρυξη γνώσης ως εφαρμογή αλγορίθμων μηχανικής μάθησης.
 • Μάθηση με επίβλεψη:
  • προβλήματα ταξινόμισης (classification)
  • προβλήματα παρεμβολής (regression)
 • Μάθηση χωρίς επίβλεψη:
  • συσταδοποίηση (clustering)
  • κανόνες συσχέτισης (association rules)
 • Εξόρυξη δεδομένων πολύπλοκου τύπου: κειμένου, εικόνων, δεδομένων διαδικτύου.
 • Ενισχυτική Μάθηση.
 • Βαθιά Μάθηση.
 • Μετρικές αξιολόγησης.
 • Προβλήματα στην ανακάλυψη γνώσης.