ΓραμματείαSecretariat: 2410 684574 | ΦοιτητικάStudents: 2410 684387 g-ds@uth.gr
Επιλογή Σελίδας

Πλήρως Αμοιβόμενη Θέση Υποψ. Διδάκτορα

από | 2021-Νοέ-20 | 1ης Σελίδας, Ανακοινώσεις, Προκήρυξη Θέσεων, Φοιτητικά

Ο αριθμός των εκπαιδευτικών επιλογών που διατίθενται στους μαθητές έχει αυξηθεί πολύ τις τελευταίες δεκαετίες. Τα εκπαιδευτικά ιδρύματα που παραδοσιακά εστιάζουν στην βασική εκπαίδευση έχουν κάνει μια στροφή προς υποστήριξη προγραμμάτων σε διαφορετικά περιβάλλοντα, η αγορά κατάρτισης έχει επεκταθεί και όλο και περισσότερα μαθήματα γίνονται διαθέσιμα μέσω του διαδικτύου. Ειδικά όταν οι εκπαιδευόμενοι επιδιώκουν να αναπτύξουν δεξιότητες ή να αποκτήσουν γνώσεις σε ένα συγκεκριμένο πεδίο ή όταν βρίσκονται αντιμέτωποι με ποικίλους τρόπους για να μάθουν κάτι, χρειάζονται βοήθεια για να επιλέξουν έναν κατάλληλο τρόπο για να επιτύχουν τους μαθησιακούς τους στόχους.

Το ακόλουθο παράδειγμα απεικονίζει το πρόβλημα:

  • ένα άτομο που ενδιαφέρεται για τα Δίκτυα Υπολογιστών και που θέλει να αναπτύξει τις ικανότητές του/της προς αυτή την κατεύθυνση μπορεί να ρίξει μια ματιά για να δει ποια μαθήματα είναι διαθέσιμα, για παράδειγμα μέσω μιας αναζήτησης στο Διαδίκτυο. Η καταχώριση αναζήτησης «Δίκτυα υπολογιστών» στο Google έχει επί του παρόντος περισσότερες από 50 εκατομμύρια αποτελέσματα, που αναφέρονται σε όλα τα είδη μαθημάτων Δικτύων Υπολογιστών, σε διαφορετικά επίπεδα, ορισμένα πιστοποιημένα άλλα όχι, με διαφορετικό κόστος, με διαφορετικό φόρτο σπουδών, κ.λπ. αντιπροσωπεύει μια περίπτωση υπερφόρτωσης πληροφορίας.

Αυτοί οι μεγάλοι όγκοι δεδομένων που σχετίζονται με τη μάθηση μπορούν να αναλυθούν για προγραμματισμό μαθημάτων ή προγραμμάτων, καθώς και για καλύτερη διαχείριση στρατηγικής σε επίπεδο πανεπιστημίου. Ωστόσο, η διαχείριση τέτοιου όγκου δεδομένων από πολλαπλές ετερογενείς πηγές και με χαρακτηριστικά που μερικές φορές αποκαλύπτουν σημασιολογικές ασυνέπειες, αποτελεί μια αναδυόμενη πρόκληση καθώς απαιτούν κοινούς ορισμούς και σχήματα ολοκλήρωσης για την εύκολη συγχώνευση και ανάλυσή τους. Με αυτό το κίνητρο, η παρούσα διδακτορική διατριβή θα προτείνει ένα πλαίσιο για να λειτουργήσει ως προσέγγιση εναρμόνισης δεδομένων από διαφορετικές πηγές που σχετίζονται με τη μάθηση για να τροφοδοτήσει αποτελεσματικά προγνωστικά μοντέλα και οπτικοποιήσεις. Ως μέρος του διδακτορικού, ο φοιτητής θα εξετάσει επίσης την ενσωμάτωση των micro-credentials και του μοντέλου μάθησης βασισμένου σε δεξιότητες στην έννοια των “Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων” με επίσημο και διαλειτουργικό τρόπο: δηλαδή έναν τρόπο που καθορίζει τα συστατικά μέρη και τα χαρακτηριστικά τους σε μια γλώσσα που είναι κατάλληλη για επεξεργασία από υπολογιστή και κατανοητή σε όλα τα συστήματα.

Η θέση χρηματοδοτείται πλήρως από το έργο INVEST4EXCELLENCE.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συζητήσουν περισσότερες λεπτομέρειες με τον Καθηγητή κ. Νικόλαο Σαμαρά.

Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά (g-ds@uth.gr) με την ένδειξη «Κατάθεση Υποψηφιότητας για Εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής», μέχρι και την Παρασκευή 24 Δεκεμβρίου 2021, τα παρακάτω δικαιολογητικά στη Γραμματεία του Τμήματος ΨΣ (τηλ: 2410- 684387):

  • Αίτηση στην οποία αναφέρεται το γνωστικό πεδίο και η γλώσσα εκπόνησης της διδακτορικής διατριβής.
  • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.
  • Πρόταση διδακτορικής διατριβής.
  • Αντίγραφο πτυχίου ή διπλώματος επικυρωμένο, με αναγνώριση από το ΔΟΑΤΑΠ, εφόσον έχει αποκτηθεί από Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής.
  • Αντίγραφο μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών επικυρωμένο, ή ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master) του άρθρου 46 του Ν. 4485/2017 και με αναγνώριση από το ΔΟΑΤΑΠ, εφόσον έχει αποκτηθεί από Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής.
  • Πιστοποιητικό Αγγλικής γλώσσας επιπέδου τουλάχιστο Γ1/C1, οι δε αλλοδαποί πρέπει να γνωρίζουν επαρκώς την Ελληνική γλώσσα.
  • Τουλάχιστον δύο συστατικές επιστολές από Καθηγητές ή Λέκτορες από αναγνωρισμένο ίδρυμα της ανώτατης εκπαίδευσης της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.

Όσοι/-ες ενδιαφέρονται να υποβάλουν αίτηση για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής, παρακαλούνται να διαβάσουν πρώτα προσεκτικά τον εγκεκριμένο Κανονισμό Διδακτορικών Σπουδών, όπου αναφέρονται όλες οι σχετικές πληροφορίες και απαιτήσεις για τη διεξαγωγή διδακτορικής διατριβής στο Τμήμα.