ΓραμματείαSecretariat: 2410 684574 | ΦοιτητικάStudents: 2410 684387 g-ds@uth.gr
Επιλογή Σελίδας

Αξιολόγηση Υποψήφιων για Συμμετοχή στην Αμειβόμενη Πρακτική Άσκηση Ακ. Έτους 2021-22

από | 2022-Απρ-28 | 1ης Σελίδας, Πρακτική Άσκηση, Φοιτητικά

Αγαπητοί/ες φοιτητές/τριες,

Στο συνημμένο αρχείο θα βρείτε την λίστα των ωφελούμενων για θέσεις στο Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης του ακαδημαϊκού έτους 2021-2022. Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία, ΕΣΠΑ 2014-2020.

Από τους 12 υποψήφιους, οι 11 πληρούσαν τις προϋποθέσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα και μοριοδοτήθηκαν, σύμφωνα με τον κανονισμό πρακτικής άσκησης του Τμήματος. Οι ενδιαφερόμενοι έχουν δικαίωμα υποβολής ένστασης εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ανάρτηση των αποτελεσμάτων στις ιστοσελίδες του ΤΨΣ και του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, δηλαδή ως και 05/05/2022.

Η προθεσμία υποβολής της ηλεκτρονικής «Αίτησης Εγγραφής» στο pa.uth.gr, η αποστολή των δικαιολογητικών στο email praktiki.ds@uth.gr και η υποβολή της ηλεκτρονικής «Καρτέλας Πρακτικής» (δήλωση φορέα με κωδικό θέσης από τον ΆΤΛΑ) στο pa.uth.gr, θα οριστούν με την ανακοίνωση των Οριστικών Αποτελεσμάτων, μετά το πέρας της περιόδου των ενστάσεων. Στο μεταξύ μπορείτε να ανατρέξετε στην ιστοσελίδα του ΤΨΣ για την Πρακτική Άσκηση, καθώς και στις σελίδες του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης στις οποίες αυτή παραπέμπει, και να συγκεντρώσετε τα απαιτούμενα έγγραφα/στοιχεία.

Επισυνάπτεται το πρακτικό συνεδρίασης της επιτροπής αξιολόγησης των υποψηφίων, για συμμετοχή στην αμειβόμενη πρακτική άσκηση του ακαδ. έτους 2021-22.