ΓραμματείαSecretariat: 2410 684574 | ΦοιτητικάStudents: 2410 684387 g-ds@uth.gr
Επιλογή Σελίδας

Αντικειμενοστρεφής Προγραμματισμός

Κωδικός Μαθήματος

Υ204

Εξάμηνο Σπουδών

2 (Β)

Ώρες/Εβδομάδα - ECTS

5 – 6

Γεώργιος Κακαρόντζας

Αναπληρωτής Καθηγητής

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Το μάθημα εστιάζει σε βασικές και εξειδικευμένες έννοιες και δομές σχετικές με γλώσσες προγραμματισμού που υποστηρίζουν την αντικειμενοστρέφεια με χρήση της γλώσσας JAVA.

Οι φοιτητές μετά από αυτό μάθημα θα:

 • Έχουν εκτεθεί επαρκώς στο αντικειμενοστραφές προγραμματιστικό παράδειγμα.
 • Έχουν κατανοήσει και μάθει την γλώσσα JAVA
 • Εστιάσουν στον πυρήνα της γλώσσας JAVΑ.
 • Κατανοήσουν την διασύνδεση με το χρήστη με το Swing.
 • Κατανοήσουν την διασύνδεση με σχεσιακές βάσεις δεδομένων, αρχεία και ροές.
 • Γνωρίζουν πολυ-νηματικό προγραμματισμό και την βασική δικτύωση.

Ενδεικτικό Περιεχόμενο Μαθήματος

 • Εισαγωγή στον αντικειμενοστρεφή προγραμματισμό
 • Πίνακες και συμβολοσειρές
 • Κλάσεις και αντικείμενα
 • Κατασκευαστές
 • Εξαιρέσεις
 • Κληρονομικότητα, Αφηρημένες κλάσεις και Διασυνδέσεις
 • Υλοποίηση συσχετίσεων κλάσεων
 • Αρχεία
 • Ρεύματα εισόδου/ εξόδου
 • Γραφική διασύνδεση χρήστη
 • Πρόσβαση σε Βάσεις Δεδομένων
 • Νήματα και ταυτόχρονος προγραμματισμός
 • Εισαγωγή στον έλεγχο αντικειμενοστρεφών προγραμμάτων