ΓραμματείαSecretariat: 2410 684574 | ΦοιτητικάStudents: 2410 684387 g-ds@uth.gr
Επιλογή Σελίδας

Αντικειμενοστρεφής Προγραμματισμός

Κωδικός Μαθήματος

Υ204

Εξάμηνο Σπουδών

2 (Β)

Ώρες/Εβδομάδα - ECTS

5 – 6

Κακαρόντζας Γεώργιος

Αναπληρωτής Καθηγητής

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Το μάθημα εστιάζει σε βασικές και εξειδικευμένες έννοιες και δομές σχετικές με γλώσσες προγραμματισμού που υποστηρίζουν την αντικειμενοστρέφεια. Το μάθημα έχει και εργαστηριακό μέρος, στο οποίο οι φοιτητές εξασκούνται στις έννοιες του αντικειμενοστρεφούς προγραμματισμού.

Ενδεικτικό Περιεχόμενο Μαθήματος

 • Εισαγωγή στον αντικειμενοστρεφή προγραμματισμό
 • Πίνακες και συμβολοσειρές
 • Κλάσεις και αντικείμενα
 • Κατασκευαστές
 • Εξαιρέσεις
 • Κληρονομικότητα, Αφηρημένες κλάσεις και Διασυνδέσεις
 • Υλοποίηση συσχετίσεων κλάσεων
 • Αρχεία
 • Ρεύματα εισόδου/ εξόδου
 • Γραφική διασύνδεση χρήστη
 • Πρόσβαση σε Βάσεις Δεδομένων
 • Νήματα και ταυτόχρονος προγραμματισμός
 • Εισαγωγή στον έλεγχο αντικειμενοστρεφών προγραμμάτων