ΓραμματείαSecretariat: 2410 684574 | ΦοιτητικάStudents: 2410 684387 g-ds@uth.gr
Επιλογή Σελίδας

Σήματα και Συστήματα

Κωδικός Μαθήματος

Υ305

Εξάμηνο Σπουδών

3 (Γ)

Ώρες/Εβδομάδα - ECTS

4 – 5

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Το μάθημα εισάγει τους φοιτητές στις βασικές έννοιες της θεωρίας σημάτων και συστημάτων, στο συνεχή και διακριτό χρόνο.
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση:
 • να αναγνωρίζουν τα βασικά σήματα συνεχούς και διακριτού χρόνο (για παράδειγμα: εκθετικά, ημιτονοειδή, βηματικά και κρουστικά), να προσδιορίζουν ιδιότητες δοθέντων σημάτων (για παράδειγμα: περιοδικότητα, συμμετρία, τύπο ενέργειας ή ισχύος), και να πραγματοποιούν βασικές μετατροπές σημάτων στο πεδίο του χρόνου.
 • να προσδιορίζουν αν δοθέντα συστήματα είναι γραμμικά και χρονικά αναλλοίωτα (Γ.Χ.Α.) όπως και να περιγράφουν τη σημασία αυτής της κατηγορίας συστημάτων,
 • να προσδιορίζουν ιδιότητες Γ.Χ.Α. συστημάτων με μια σειρά από τεχνικές στο πεδίο του χρόνου ή μετασχηματισμού, διαλέγοντας κατάλληλες μεθόδους μεταξύ της περιγραφής συστήματος με βάση τη σχέση εισόδου/εξόδου, την κρουστική απόκριση, την απόκριση συχνότητας, ή τη συνάρτηση μεταφοράς μαζί με την περιοχή σύγκλισης αυτής,
 • να υπολογίζουν συνελικτικά αθροίσματα και ολοκληρώματα,
 • να αναλύουν στο πεδίο της συχνότητας διάφορα σήματα και ευσταθή Γ.Χ.Α. συστήματα.
 • να πραγματοποιούν δειγματοληψία και ανακατασκευή σημάτων με χρήση κατάλληλων παραμέτρων/συναρτήσεων.

Ενδεικτικό Περιεχόμενο Μαθήματος

 • Βασικά σήματα συνεχούς και διακριτού χρόνου.
 • Ιδιότητες σημάτων συνεχούς και διακριτού χρόνου.
 • Ιδιότητες συστημάτων συνεχούς και διακριτού χρόνου.
 • Γραμμικά, χρονικά αναλλοίωτα (Γ.Χ.Α.) συστήματα.
 • Συνέλιξη διακριτού και συνεχούς χρόνου.
 • Αναπαράσταση περιοδικών σημάτων ως σειρά Fourier.
 • Μετασχηματισμός Fourier συνεχούς χρόνου.
 • Μετασχηματισμός Fourier διακριτού χρόνου και διακριτός μετασχηματισμός Fourier (εισαγωγικά μόνο).
 • Δειγματοληψία και ανακατασκευή σημάτων.
 • Παραδείγματα ανάλυσης Γ.Χ.Α. συστημάτων στο πεδίο του χρόνου και της συχνότητας.
 • Παραδείγματα τηλεπικοινωνιακών συστημάτων.
 • Μετασχηματισμός Laplace και χρήση του για ανάλυση Γ.Χ.Α. συστημάτων συνεχούς χρόνου.
 • Μετασχηματισμός Ζ και χρήση του για ανάλυση Γ.Χ.Α. συστημάτων διακριτού χρόνου.
 • Βασικά υπολογιστικά εργαλεία σε MATLAB σχετιζόμενα με τα παραπάνω.