ΓραμματείαSecretariat: 2410 684574 | ΦοιτητικάStudents: 2410 684387 g-ds@uth.gr
Επιλογή Σελίδας

Διοίκηση Έργων Λογισμικού

Κωδικός Μαθήματος

Ε802

Εξάμηνο Σπουδών

8 (Η)

Ώρες/Εβδομάδα - ECTS

4 – 5

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Οι φοιτητές αναμένεται ότι στα πλαίσια του μαθήματος θα γίνουν ικανοί στο να:
 • καταρτίζουν το πλάνο και το χρονοδιάγραμμα ενός έργου
 • παρακολουθούν την εξέλιξη του
 • διαχειρίζονται τους κινδύνους ενός έργου χρησιμοποιώντας τα σχετικά εργαλεία
 • εφαρμόζουν τεχνικές διασφάλισης ποιότητας
 • αναγνωρίζουν και να διαχειρίζονται προβληματικές καταστάσεις (αντιπρότυπα) στα έργα
 • εφαρμόζουν πολλές διαφορετικές τεχνικές εκτίμησης κόστους λογισμικού, συμπεριλαμβανόμενης της Ανάλυσης Βαθμών Λειτουργίας
 • διαχειρίζονται τα βασικά θέματα δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας
 • κατέχουν τις βασικές αρχές που διέπουν το καθεστώς αδειοδότησης του λογισμικού
 

Ενδεικτικό Περιεχόμενο Μαθήματος

 • Εισαγωγή, σχεδιασμός, χρονοπρογραμματισμός έργων. Διαγράμματα Gantt και Pert.
 • Διαχείριση κινδύνων, διασφάλιση ποιότητας, μοντέλα αξιολόγησης διεργασιών παραγωγής λογισμικού (CMMI).
 • Ανάλυση βαθμών λειτουργίας.
 • Αντιπρότυπα διοίκησης έργων.
 • Μέθοδοι εκτίμησης κόστους λογισμικού.
 • Παραμετρικά μοντέλα (COCOMO).
 • Μοντέλα παλινδρόμησης, πιθανοκρατικά μοντέλα.
 • Ευέλικτες μεθοδολογίες ανάπτυξης λογισμικού (Scrum, XP).
 • Ποιοτικός έλεγχος. Μεθοδολογίες ελέγχου μονάδας (unit testing).
 • Συνεργατική ανάπτυξη λογισμικού. Το μοντέλο του Ελεύθερου Λογισμικού / Λογισμικού Ανοικτού Κώδικα.
 • Τεχνικές και εργαλεία διοίκησης έργων Πληροφορικής.
 • Κατοχύρωση πνευματικής ιδιοκτησίας.
 • Θέματα αδειοδότησης του λογισμικού.