ΓραμματείαSecretariat: 2410 684574 | ΦοιτητικάStudents: 2410 684387 g-ds@uth.gr
Επιλογή Σελίδας

Ψηφιακά Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα

Κωδικός Μαθήματος

Υ502

Εξάμηνο Σπουδών

5 (Ε)

Ώρες/Εβδομάδα - ECTS

5 – 5

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Κατανόηση των βασικών αρχών των Ψηφιακών Συστημάτων και των Συστημάτων Επικοινωνιών και απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων σχεδιασμού Ψηφιακών Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων.

Ενδεικτικό Περιεχόμενο Μαθήματος

  • Πηγές πληροφορίας, εντροπία και κωδικοποίηση.
  • Θεωρήματα Nyquist (απαιτούμενου εύρους ζώνης συχνοτήτων)
  • Μετατροπή αναλογικού σήματος σε ψηφιακό: Παλμοκωδική διαμόρφωση σήματος (PCM), διαφορική παλμοκωδική διαμόρφωση (DPCM) και διαμόρφωση Δέλτα.
  • Εισαγωγή στην έννοια του θορύβου και μοντελοποίηση καναλιού θορύβου (λευκός προσθετικός θόρυβος Gauss, AWGN).
  • Χωρητικότητα καναλιού AWGN.
  • Τεχνικές ψηφιακής μετάδοσης στη βασική ζώνη: Pulse Amplitude Modulation (PAM) και Pulse Position Modulation (PPM)
  • Σχεδιασμός βέλτιστου φωρατή για ψηφιακά διαμορφωμένα σήματα παρουσία προσθετικού θορύβου Gauss.
  • Το φαινόμενο της διασυμβολικής παρεμβολής και η αντιμετώπισή του με φίλτρα ανυψωμένου συνημιτόνου.
  • Ζωνοπερατή ψηφιακή μετάδοση: Διαμόρφωση μεταλλαγής φάσης, διαμόρφωση μεταλλαγής φάσης και πλάτους, διαμόρφωση μεταλλαγής συχνότητας.
  • Πιθανότητες λάθους ψηφιακών διαμορφώσεων.