ΓραμματείαSecretariat: 2410 684574 | ΦοιτητικάStudents: 2410 684387 g-ds@uth.gr
Επιλογή Σελίδας

Παράλληλα και Κατανεμημένα Συστήματα

Κωδικός Μαθήματος

Ε504

Εξάμηνο Σπουδών

5 (Ε)

Ώρες/Εβδομάδα - ECTS

4 – 5

Αδάμ Γεώργιος

Αναπληρωτής Καθηγητής

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Η κατανόηση της αρχιτεκτονικής, της σχεδίασης και της απόδοσης των παράλληλων και κατανεμημένων συστημάτων για την ανάπτυξη εφαρμογών και συστημάτων.

Περιεχόμενο Μαθήματος

  • Παράλληλες αρχιτεκτονικές υπολογιστών (multicore, multiprocessor, cluster)
  • Λειτουργικά συστήματα για παράλληλη επεξεργασία
  • Αλγόριθμοι χρονοπρογραμματισμού
  • Πολυπύρηνα συστήματα και PTHREADS
  • Κατανεμημένα συστήματα και MPI
  • Aρχιτεκτονικές GPU (OpenCL, CUDA)
  • Υπερυπολογιστές (High Performance Computing)
  • Ενεργειακή Κατανάλωση Παράλληλων Συστημάτων